Koolleejjiin Publiik Sarviisii Oromiyaa Yuunvarsii Oromiyaatitti akka ..

Koolleejjiin Publiik Sarviisii Oromiyaa Yuunvarsii Oromiyaatitti akka guddatu murtaa’e.

According to this report by the regime affiliated FBC, Oromia is going to have its own state University in Ethiopia’s [pseudo] federalist structure. The name of the University is said to be “State University of Oromia” or “Yuunvarsiitii Oromiyaa” in Afaan Oromoo. The report highlights that the University will be established by promoting and restructuring what is now Oromia Public Service College head quartered in Batu — said to had been established by the regime 20 years ago. Universities in Ethiopia are customarily owned and run by the federal gov’t and hence this appears to indicate a radical departure in the tradition of the country’s higher education system.

Yuunvarsiitin Oromiyaa hundeeffame

Finfinnee, Amajjii 24,2009(FBC) – Koolleejjiin Publiik Sarviisii Oromiyaa Yuunvarsii Oromiyaatitti akka guddatu murtaa’e.

Mootummaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa koolleejjichi gara yonvarsiitiitti akka guddatu murteessera. Kaabineen naannoo Oromiyaa murtoo har’a dabarseen moggaasni yuunvarsiitichaa “State University of Oromia”/ Yuunvarsiitii Oromiyaa akka ta’u murteessera.

Bara 1988 magaalaa Walisootti Inistiitiyuutii Maanaajimantii Oromiyaa ta’uun yammuu hundaa’u, ijaarsaa fi dandeettii cimsuuf kan kaayyeffate ture.

Magaalaa Baatuutti bara 1992 dabarfamuun hojii kan eegale Koolleejjiin Pabliik Sarviisii Oromiyaa, bara 1996 ammoo humnasaa cimsatee leenjii gaggabaaboo, jiddugaleessaa fi dheeraa laachuu eegale.

Sadarkaa barnoota hojjettoota naannichaa 87% diippiloomaa fi isaa gadii ture guutuuf sadarkaa diippiloomaan koolleejjiitti guddatee bara 1997 muummeewwan shaniin hojii eegale.

Hanga ammaattis barattoota kuma 27 ol diippiloomaa fi digriidhan barsiisee ebbisiisera. Amma muummeewwan barnootaa 13n digrii 1ffaaaa fi 2ffaan barsiisaa jira.

Koolleejjichi buufataalee magaalota godinaaleerra jiran 32n barnoota fagoo laachaa jira kan jedhan koomuniikeeshinii koolleejjichaa obbo Eefreem Gammachuuti.

Barattoota kuma 15 oliifis sagantaa idilee, galgala, sanbattanii fi fagoon barnoota laachaa jira.

Yuunvarsiitin ammaas damee hoggansaa fi bulchiinsa ummataatin wiirtuu qorannoo ta’eet tajaajila. Akka naannoo Oromiyaatti bulchiinsi gaarii lafa akka qabatuuf koolleejjin har’a yuunvarsiititti guddate deeggarsa mataasaa taasisaa tureera jedhan obbo Eefreem Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti.

Qorannoowwan damicharratti gaggeessun cinaatti humni nama baratee akka qulqullinaa fi hammaan dabaluuf hojjechaa jiras jedhan.

Kanumaafi mootummaan KGT 2ffaa kanatti jijjiirama hiika qabeessa fiduuf  koolleejjicha gara yuunvarsiititti akka guddatu kan murteesse.

Rakkoo humna raawwachiisummaa furuuf barnoonni koolleejjichi laatu ga’ee olaanaa tabata. Kolleejjiin Pabliik Sarviisii Oromiyaa waggaa 2 keessatti badhaasota idil adunyaa 4 hojii isaatin madaalamuun argateera.

Isaanis 1ffaa – Faransaay Paariisii “World Quality Comitment Award”

2ffaa – Ingilaand Landanii “European Society for Quality Research Achievement Award”

3ffaa – Landanii “International Quality Crown Award category of pilatinium”

4ffaan – Waashiingitan “DC” irraa badhaasa “BIZZ” argateera.

Sadarkaa yuunvarsiitiin ammoo bu’aawwan jajjaboo akka galmeessisutu eegama.

Via : Girma Gutema