Yaadachiisa: sagantaan kun bara 3 sadi dura, (2014) keessa hojjatame. Waa’ee

Yaadachiisa: sagantaan kun bara 3 sadi dura, (2014) keessa hojjatame. Waa’ee saamicha Allaamudiin worqii Shaakkisoo irratti raawwataa jiru adda durummaan uummata naannoo sanii hubachiisuuf woggaa sad dura hojjadhe. Allaamuddiin amma sirumaa Shaakkisoo hin dhiisu jedhaa jira. Waan hundaafuu, anille hanga dhalataa naannoo sanii ta’etti, waan beekuufi waan uummanni gochuu qabu, waggaa sadi dura akkana jedhee ture. Ragaan link you tube kana:

Daba namaafi lafa Gujiirratti hojjatamu