Yaada Obbo Jawaar Mohaammad Har’a Dubbate

Yaada Obbo Jawaar Mohaammad Har’a Dubbate

“Biyya kanatti waan haaraa tokkotu barame. Ajajni mana murtii hin kabajamu. Mirgi wabii eegamus namni hin hiikamu. Kun amantaa xinnoollee mana murtiirratti akka hin qabaanne nama taasisa. Poolisiin Federaalaa ajaja mana murtii diduun Poolisiin Finfinneetu si barbaada jedhee dabarsee kenna ykn hidhaman bakka jirurraa gara biraatti miliqfama. Achi boodammoo Foolisii Oromiyaa, Hararii, Amaaraa jedhee itti fufa jechuu dha. Kun tooftaa ittiin Federaalizimii sabdaneessaa kana fudhatama dhabsiisuun namni akka jibbu gochuudhaan caasaa Foolisii qeenxee takka jalatti buluuf namni akka filatu taasisuu dha. Mana murtiis fudhatama dhabsiisuu dha, dantaa siyaasaaf oolchuu dha.
 
Gama biraatiin, himannaas tahee ragaan nurratti dhiyaataa jiru kijiba. Fakkeenyaaf ani ijoollummaan waanin biyyaa bahee dhiyoo deebi’eef magaalaa tana heddu hin beeku, garuu gaafa reeffi Haacaaluu hospitaala bahu ani hospitaala hin dhaqne.Hoospitaalli Phaawuloos Jawaar seene jedhan eessa akka tahe hin beeku karaa sanayyuu hin beeku. Makiinaa Yaris’n seene jedhan san Makiinaa Yaariis ani waan akkam akka tahellee hin beeku. Bakkaa fi sa’aan ani hin jirretti uumanii na himatu. Kun kijiba ta’uu abbootiin alangaa tolchanii beeku. Kun kijiba adiidha. Warruma abbaa alangaatuu waan gaafachisuu mitii, dhiiroo? Essatti eenyurratti himachuu dandeenya? Rakkoodha.
 
Wanni anis waahiloonni kootis barbaadamnuuf ifa. Yakka osoo hin taane siyaasaa dha. Nuti hidhamtoota siyaasaati. Warri mootummaa akkanumaan yeroo mana murtii, qabeenya uummataa fi yeroo abukaatota keenyaa qisaasessu. Warri nu hidhuu barbaadu kun callisanii murtii siyaasaa kennanii gaafa ‘das’ isaan jedhe filannoo booda nu baasuu isaaniif wayya.
Kan biraa ani WhatsApp’n yeroo tokko qofan maatii koo dubbise. Ajajni yeroo tokkoof qofa kenname jedhameen dhorkame. Kanarratti torbanitti yoo xinnaate yeroo lama ykn sadi akka tahu ajajni akka darbuufiin qaba. Galatoomaa!
OPPDT- irraa


Senators Amy and Tina wrote a letter to Assistant Secretary of State for African Affair on the continued detention of Jawar Mohammed and Misha Chiri.
It has to be noted that Misha Chiri remains in detention despite the court granting him bail.
– Henok G. Gabisa


SR News Update
Ethiopia’s Deputy Information Minister has called for the reopening of OMN and other media outlets it has shut down. The deputy minister acknowledged that the process of closing these outlets was not done in the right way. This soft tone coming from Abiy administration is unusual but seems the pressure is mounting on him to change the way he is leading the country. We’ll be looking forward to seeing all political prisoners are also released and a national coalition government is formed immediately after the end of the legitimacy of Abiy’s administration in September.
SR News


#Qeerroo fi #Qarreen Injifannoo isaani gammachuun ibsata jiru💪

Gamechis Su is live now.