Yaada dhuunfaa sagantta OBN irratti qabu

Yaada dhuunfaa sagantta OBN irratti qabu

Galgalaa kaleessaa ibsa ODP fi ABO’n gama isaanitiin baasan nuuf dhiyeessitanii jirtan. Kanaaf galatoomaan jedha. Garu ibsa dhaabbilee siyaasaa kanneen irratti yaada xiinxalaa siyaasaa jettanii isin dhiyeessitan irrattiin komii qaba. Ani akka kiyyatti uummanni Oromoo hubannoo sirrii ta’e akka argatu fedhiin kan jiru yoo ta’e xiinxalli ibsa dhaabbilee siyaasaa lamaanuu hayyoota dhaaba kami irraayyuu bilisa ta’an fi beekumsa gahaa qaban ykn barsiisota uniiversitii dhimma kana irratti muuxannoo fi hubannoo qaban ilaalcha dhaabbilee siyaasaa kam irraa bilisaa ta’an fi ogummaa qofa irratti hunda’anii hubannoo uummataa gabbisuu fi tokkummaa Oromoo cimsuu danda’an osoo dhiyeessitan ta’e sirrii fi kan fudhatama qabu aantummaan keessanis uummata Oromoof ta’usaa sirriitti kan mullisu ta’a ture amantaa jedhuun qaba. Haa ta’uti isin kana of cinaatti dhiistanii Obbo Leencoo Baatii xiinxalaa siyaasaa taasistanii dhiyeessuun keessaan sirrii miti yaada jedhuun qaba. As irratti Obbo Leencoon hubannoo siyaasaa hin qaban jechuu kiyyaa akka hin taanee naaf hubadhaa. Obbo Leencoon duraa miseenasa ABO turan. Saniin booda oduu hima adda dimookratawaa Oromoo ta’an. Ammasa kanuma hojjechaa akka jiraniin hubadha. Dhiyeenya kana ammoo dhaabnii isaanii ODP waliin hojjechuuf qophii irraa akka jiran dhaga’en jira. Ega obbo Leencoon haala kanaan osoo hojjechaa jiranii ibsa ODP fi ABO’n dhuunfaan kenname irratti xiinxala siyaasaa kennuuf filatamuun isaanii anaaf hubannoo gahaa uummata Oromoof kenneeraa jedhee fudhachuun naa rakkisaa. Inuma bu’aan gama kanaan argamu danda’aa jedhame yaadame faallaa akka hin taanee sodaan qaba. Kanaaf kan ta’e ta’ee jira. Of duraaf waan akkanaa irratti sirriitti yaadaatii hayyuu yaada bilisaa qabu fi ogummaa isaa qofa dubbatu nuuf dhiyeessudhaan tokkummaa Oromoo cimsuuf tumsa keessan gumaachaan jedha.

Galatoomaa

Mitiku WorknehOBS-Ibsa ABO’n miidiyaaleef haala yeroo ilaalchisee kennee!

OBS -Ibsicha guutuu nuuf dhiheessuu keessaniif hedduu galatoomaa!


Hoggantoonni ABO duraanii yeroo ammaa kana ODF-ODP keessa jiran: Leencoo Lataa, Leencoo Baatii, Dr. Diimaa Noogoo, Dr. Bayaan Asoobaa, Hassan Husein fi kan biroon ODPn tuqamuu hinqabu jechuun iyyaa jiru. Duriis Caasaa OPDO wajjin hojjicha turee Dhugaan beekamuu qabu garuu; Leencoo Lataa beekamtii hoggansa ABO ala hariiroo Mallas waliin taasisuun Obbo Ibsaa Guutamaa Finfinnee dhufee hidhaadhaa baasisee fudhatee deemuun ibsa Galaasaa Dilboo kenneen ABO keessaa ar’ame (ibsa yeroo sana Galaasaa Dilboo VOAf kenne yaadachuun nidanda’ama). Galaasaa Dilboo ABOn mootummaa ce’umsaa keessaa dhiibamee bahuun gaaga’ama mudate waliin walqabatee kora Moqaadishootti gaggeeffameen fedhii isaatiin aangoo gadidhiise. Kaanis rakkoo yeroo sana mudateen aangoorraa gadidhiisuun isaanii nibeekama. Obbo Leencoo faan yeroo ammaa kana ODP waliin tokko ta’anii jiru. Kanaafuu, murteewwan dhaaba isaanii deggeraa jiru malee murtii fi adeemsi ODP waan sirrii ta’eef miti. Akka qaama alaatti ilaalamuu hinqabani, akkuma Addisuu Araggaa fi Dr. Alamuu Simeefaatti ilaalamuu qabu.
Jarri kun farraa Tokkummaa fi Bilisummaa Oromooti.Kaayyoo isaani Ijoollee Ityoophiyaa Jalqabaa (Tikdem)first tiif.

Chali Ensermu Beyene