Yaa ummata Oromoo quba wal yaa qabaannu!!

Yaa ummata Oromoo quba wal yaa qabaannu!!

Namoota hedduu maaliif Keelloo Movement mormitu jedheen gaafadhe.
Deebiin isaanis: Namootni sochii keelloo kana geggeessan hidhamtoota Oromoo hundaaf walqixa sagalee hinta’an.Namootuma bebbeekamoofi walitti siqan qofaaf sagalee ta’u jechuun naaf deebisan.
Keessumaa namni tokko qaamaan wal argee irratti kan ani dubbadhe akka jedhutti guyyaa lamaaf walitti aanee beellama hidhamtoota siyaasa Oromoo galmee
 
Takkaalenyi Mardaasaafi namoota biroo 16 fi kan Obbo Baqqalaa Garbaafaa waliin walirra bu’ee mana murtii akka hirmaate dubbatee namootni sosochii Keelloo kana geggeessan akkuma galmeen obbo Jawarfaa dhaggeeffatamee xumureen galmi duwwaa ta’e.
 
Obbo Jawarfaa dhaddacha gadhiisanii akkuma ba’aniin Oromootni dhaddacha hordofuu dhufan kan Takkallenyi Mardaasaa,Kan Addunyaa Keessoo,kan Kaayyoo Fufaa,Kan Gadaa Bultii,Kan Pro. Bayyanaa Ruudaafi kanneen biroo dhiisanii deeman.Anaafi hiriyyaakoo tokko qofatu dhaddacha keessatti hafe.Armaan duras osoo obbo Baqqalaanfaa hin hidhamiin dura namootni kun karaa mana murtii Lidetaa
 
darbanii hinbeekan.Har’a namootni bebbeekamoo hidhamnaan kanuma isaanii qofa hordofu malee hidhamaa Oromoo kumoota mana hidhaa jiran quba hinqaban jechuun hadheeffatee dubbate.
Itti dabaluunis bor osoo obbo Jawarfaa hiikaman hidhamaa Oromoo warra hafeef sagalee hinta’an jechuun dubbate.
 
Anis kun dogoggora guddaa yeroo dheeraaf mul’atuufi mul’ataa ture ta’uu kaaseefiin waan kun sirrachuu akka qabullee asumaan dhaamsakoo dabarsa.Keelloo Movement hidhamaa Oromoo mara kan sababa Oromummaa isaa hidhameef sagalee ta’uutu irra jiraata.Kana qofa miti bor warri kun osoo hiikamanis hidhamaa Oromoo hundaaf qixatti sagalee ta’uun barbaachisaadha.
 
Har’a Oromoon namoota ofii osoo walqixa ilaala ta’e Hambisaa Gonfaa mirgi wabii eegameefi waan ittiin mana hidhaatii bahu hindhabu ture.Hambisaa Gonfaa qarshii kuma 50’n akka ba’u manni murtii eeyyameefi waan kaffalee ba’u waan dhabeef ammallee achuma jira.Uummatni keenya hidhamaa siyaasa isaa hunda quba qabaachuu,sagalee ta’uufii qaba malee Dhaddacha Obbo Baqqeefaa hirmaatee namootuma Oromummaan hidhamanii achuma mana murtii jiran dhiisanii ba’uun hagam akka hamilee nama cabsu tilmaamuu dandeenya.
 
Warri kun yakka qabaatanii osoo hintaane Oromummaatu yakkee hidhaman. Erga hidhamanii waggaa lama ga’aniiru. Oromoon marti hidhamaasaa gaafachuu,jajjabeessuu,yoo danda’e abukaatoo dhaabuufi qaba.
Galatoomaa!
Mo’iiboon Baqqalaa barreesse!

Odeessa
Odeeffanoo mana murtii bori
1/2/2021(24/5/2013
Mana murtii adda addaatti
*Jaal Abdii Raggaasaa Sabbata Daalatti irra mana murtii Godina addaatti dhihaatu
*kol.Gammachuu Ayyaanaa faa Lidetaatti mana murtii Lidetaatti

*Hoggaanoti fi gaazexeessitota SBOs boor sa’ati 4:00 local time mana murtii Burayyuutti jaal Firaa’ol Jaalataa, Jaal Maalka Danu, Ibsaa Gaaddisaa, Ayyaantuu Bulchaa, Dr Gadaa Oljirraa, Yeroosan Hayyuu, Asaffaa Fiqaaduu (Jaal Tumsaa), Gurmuu Ayyaanaa, Gesissaa Kumsaa, Leensaa Alii fa’a ni dhihaatu.

EthioTube አፈርሳታ – Bette Urgessa : በቴ ኡርጌሳ የ #ኦነግ​ ሕዝብ ግንኙነት ሃላፊ | January 2021

አሻንጉሊት መንግስት ፈጥረህ ትግራይን ማስተዳደር አትችልም/ ከዚህ በኋላ ህወኃት ጫካ ገብቶ በሽምቅ ውጊያ የሚፈታው ችግር የለም |ይህ ትውልድ| ክፍል 2