Yaa Safuu dhabuu! Humni hidhate, humnii silaa biyyattiirraa diina

Yaa Safuu dhabuu! Humni hidhate, humnii silaa biyyattiirraa diina eeguuf leejjifame; Obbo Dirribi Damusse,

jaarsa waggaa torbaatamaa, dhiya keessaa sa’atii shanitti mana bansiisanii, taikuwaandoon, karateen, ju-jitsuun danqaraan haadha warraasaa duratti; reebanii gaggabsani caccabsanii; haadhawarraasaamoo isa duratti akkasuma reebanii caccabsan kan jedhu gidduu kana gurra guutuu dhageenye.

Hubadhaa! Namichi kun diina biyya Xaaliyaaniitii garba kutee dhufee Finfinnee keessa dhokatee, balaa buusuuf; mootummaa fi saba biyyatti miidhuuf of qopeessaa ture miti. Oromoo oromummaasaatiin boonee, seera kabajee, mirgaa fi dirqamasaa beekee jiraatu dha. Yoo yakka hojjeteera ta’e, bilbilaan, xalayaan, e-maili dhaan waajjiratti ykn buufata poolisiitti kottu ”hinbarbaadamtaa” jedhanii yoo waaman namni kun ”hindhufu” jedhee umrii kanaan daggala of kaa’aa natti hinfakkaatu. Aadaan akkasii kun, aadaan humna diina alaa dhufu aggachuuf, qolachuuf leenjifamee, gurmaayee kun maaliif as deebi’ee lammii guraaraa?

”Nu sodaadhaa; yoo nu sodaachuu baattaan isin reebnaa, isin ajjeesnaa” jechaa dhaa?” Gara kamittii kan adeemaa jirru?Utuu dubbannuu, obbo Dirribiin waayeen reebicha yeroo dubbatamu, yaadannoo hadhaawaa akkanni qalbiitti baatee jiraatu beeka; garuu innumtii gaaf tokko dubbatee haa obbaafatu. Jabaadhuu jaarsa biyaa, beekaa biyyaa; boquu hinbuusin!

Yakka hayyuu Oromoo Obbo Dirribii Damisee irratti raawwatee fi ergaa isa duuba iru.

KMN Kush Media Network


Gaaffiif deebii HD’n ABO Jaal. Dawud Ibsaa #Ahadu_TV waliin taasisan guutuunsaa kunooti. Dhaggeeffadhaa. Share waliif godhaa!

Itichaa Lammii Burqaa