Yaa Rabbi situu jiraa!!MMAA OROMOO 2020!!!

Yaa Rabbi situu jiraa!!MMAA OROMOO 2020!!!

BBC News Afaan Oromoo


QEERROO! Shofeeroti Geejjiba Ummataa Karaa Shawwaa fi Wallagga Irra Oofan Sakatta’amuu Qabu!

Balaan Makiinaa Shawwaa fi Wallagga (Finfinnee dabalatee) keessa dhiheenya kana danatee jira. Maaliifi? Kana duras Amhaarotni Shofeera ta’an akka balaa makiinaa geessisaa turan shakkamaa fi himamaa ture. Gidduu kana ammoo balaan makiinaa Wallagga keessatti danateera. IJOO QEERRO! Amhaarrii fi Mootummaan Diqaalota isaanii kun malaan Oromoo fixaa jiruu laata? Qorannoo feesisa. Amma shakkamuu qaba.

ABBOOTII QABEENYAA:
(1) Ammaan booda Oromoota amanamoo malee Amhaara akka qabeenyaa (makiinota) keessanitti hin ramadne. Amhaarri shakkameera. Lola hin dhaqxuu malaan Oromoo ajjeesaa jiru.

(2) Kana yoo gochuu dhiiftan balaa makiinaa keessan irra gahuuf ofii itti gaafatamtu. Nageenya Ummata keenyaa tiksuun service kennuun dirqama keessani.

(3) Abbaan qabeenyaa tuffii ykn. maaltu na dhibeen Amhaarota public transport Shawwaa fi Wallagga keessatti qaxaree sochoosisu ummataan adabama.

(4) Beekaa shira Amhaaraa keessa jiraatee kan itti fufee Amhaara qaxaru qabeenya isaatu gubata!!

(5) Ammaan Booda Oromooti Amanaman Qofti Filamuu Qabu!!

Kun yoo xiqqaate hanga haalli wal galchutti xiqqaatu waggaa tokkoof Maccaa fi Tuulama keessatti hojii irra ooluu qaba! Isin duroomuu keessaniif waan lubbuun Oromootaa qisaasamuu hin qabu. Tajaajilli isin kennitan nageenya ummataaf innikkummaa kennuu qaba!

Ammaan booda ijoollee keenya ol adeemoo boriif abdannu akkanaa dhabaa tolerate isin hin goonu!


TOKKUYaa Rabbi situu jiraa : MMAA OROMOO 2020 , edee Sammuuf lapheen OROMOO jiruu

Photo credit Bonsa Oromia!



1- Malkaa gaaf tokko WBOn ce’e barabaraan hin gogu
2- Gaaddisnni gaaf tokkoof WBO jala buufate hin cooligu barabaraan ni leelisa
3-Obbolaan keenya Musiliimaa – Dayyuusiif ( Sodaataa ) doqni jannata hin dhaalu
4- Obbolaan keenyaa kiristaanaa – Worra sodaatan hiriira keessaa hambisaa jedha.
5- Oromoonis- Sodaataaf nama mirgaa isaaf hin falmannee intala isaa hin fuudhu.
Kana jechuun falmachuu dhabuun lafa birattis, nama birattis, Uumaa birattis cubbuudha
❤️koleneel Gammachuu Ayyanaa ❤️


Obbo Jawar Mohammed KFO (OFC) Dabalamuu Isaa ilaalchisee Dhaggeeffadhaa.

Fuuldurri Ummata Oromoo Waliin Ifa