Xilaahun Yamii waa’ee ajeechaa Haacaaluu Hundessaa Maal jedha?

Xilaahun Yamii waa’ee ajeechaa Haacaaluu Hundessaa Maal jedha.

Yeroo jalqabaaf Xilaahun Yami uummata Oromootti dubbata. Ragaa sir-sagalee yookaan Video xilahun yamii qabannee dhufna.
Documentary dhimma Haacaaluu Hundessaa irratti hojetame Boru-qabannee isiniif dhufna. Nu eegaa.

Oduu Ajaa’ibaa!
MM ABIY AHMED ALI erga Masaraa Mootummaa 4kiloo keessa achi buuteen isaa dhabame guyyaa lama guuteera jadha Odeessi keessoon Finfinnee Masaraa Mootummaa irraa amma na dhaqqabe! Namichi Achi buutee miila Bakar waaree akka hin taaneen shakka.

Abiy Eessatti Bade ODUU Oowwituu Jawarfaan Humnaan Dhihaachuu


Oduu Amma Nugahe: Koloneel Abiyyi Ahmad dhabamuun beekame!
 
Koloneel Abiyyi Ahimad masaraa Mootummaati erga dhabamee guyyaa 7 ta’eera. Akka madda amamanaa irraa qulleeffannetti Wixata darbe (Torbee har’aa) yeroo dhumaatif qondaalota PP Oromiyaa 5 gara masaraatti waamudhaan qajeelfama ” ammaan booda dhimma Amaaraa akka hin dubbanne, akka hin barressines” jedhu kennee ture. Guyyaa sanaa jalqabee koloneel Abiyyi Ahimad masaraattis tahee Miidiyaa gubbaatti hin mullanne. Hunda caalaa shakkii dhabamuu kanaa kan jabeessu ammoo wantoota lamatu jira.
 
1. Walgahii Mana Marii Ministeerotaa Jimaata darbe taa’ame Dammaqee Mokkonontu hoogganne . Erga Abiyyi Ahimad aangoo qabatee asitti kaabinee mootummaa Federaalaa namni biraa hoogganuun isa jalqabaati.
 
2. Erga Ayyaana Qilleef jedhamee maxxanafames nama biraatu barreessee fuula Facebook MMtti maxxanse jedhama.
Dhabamuun Koloneel Abiyyi Ahimad kun sababaa lama keessaa tokko tahuu mala jedhu warri keessa beekan.
 
1ffaa, dhukkubsatee yaalarra jira kan jedhutu jira. Torbee 2
dura doktooronni isaa 3 sabaan Amaaraa kan tahan fi Ameerikaa irraa deddeebi’anii isa yaalaa turan naannoo Masaraa mootummaatti mul’atanii turan.
 
2ffaa, Kufaatii siyaasaa,dippiloomasii fi diinagdee yeroo ammaa biyyattii mudate bayyanachisuuf dhoksaatti biyyoota gurguddoo sossobbachuu deeme tilmaamni jedhus jira. Kunis gara mootummaa haaraa ijaaramaa jiruu Ameerikaa ykn Raashiyaa tahuu mala jedhama.
Walumaagalatti garuu, dhabamuun koloneel Abiyyi Ahimad naannoo Masaraa mootummaa fi waajjira PP Oromiyaatti naasuu guddaa uumee akka jiru FSM maddeen qabatamaa irraa mirkaneeffateera.

The Neftegna’s Disinformation has continued !!!