Xilaahun yaamii namni jedhamuyyuu hin jiru

Xilaahun yaamii namni jedhamuyyuu hin jiru

Gurbaan kun maqaan isaa Ambaachoo Baqqalaa ykn Abbuyyee jedhamee beekama. Xilahuun Yaamii jedhamee kan qabame nama kana miti. Xilahuun Yaamii nama biraa dha.

Inni kun yeroo ammaa mana hidhaatii bahee jira. Magaalaa Finfinnee naannoo Faransaay jiraata. Jaalallee Laamroot Kamaaliidha. Jarri kijibduun tun garuu akka waan toohannaa seeraa akka jirti lullabu,safuu.

Namni ajjeechaan shakkame yeroo hamma kana duwwaatti akkamiin hidhaatii bahaa? Dhugaa Artist Haacaaluu dhoksee kan nu burjaajessu dhaabbachuu qaba. Qeerroon Bilisummaa Oromoo itti dhiyeenyaan hordofaa jira.

#Eden_dambiitin.

Tamaam Abduu Boruu