Woyyaanee: Woyyaaneen bulchiinsa Lammaa Magarsaa maaliif jibbite?

Woyyaaneen bulchiinsa Lammaa Magarsaa maaliif jibbite? Oromoon immoo maaliif cinaa dhaabbachuu qaba?

1. Lafa, albuudaa fiqabeenya Oromoo isaan saaman harkaa deebisan, tan haftes itti deemaa jiru. Kuni woyyaanee maraache.

2. Poolisoota Oromiyaa duri ittiin Ummata Oromoo rukutan diina harkaa baasee akka Ummata Oromoo wajjiin kuffisanii kufan godhe. Fknf lola Liyyuu poolisiin Oromootti banter Ummata wajjiin dhaabbatee kuffisee kufaa kan ture Poolisoota Oromiyaa fi milishaa dha. Kuni woyyaanee maraache.

3. Miidiyaa OBN (TVO) duri diinni olola ofii irratti dabarfatu, kanuma akka EBC dokumentary qabsoo Oromoo maqaa ittiin xureessu woyyaaneen irratti hojjachaa turte harkaa baasee MIIDIYAA UMMATAA akka OMN taasise. Kuni woyyaanee maraache.

4. Ummata Oromoo fi Amaaraa duri woyyaaneen “ibiddaa fi cidii” jechaa walwaraansisaaf qabsoo Oromoo dura dhaabsisaa turte paartii ANDM wajjiin tokkummaa uumuun, Ummata Oromoo fi Amaaraa jiddutti jaalalaaf deeggarsa seena qabeessa hojjate. Amma Ummatni kuni lamaan fknf barattootni Yuuniversitii saboota lamaanii tokkummaan wal wajjiin ta’uun woyyaanee irratti qabsaayaaru. Kuni woyyaanee maraache.

5. Oromiyaa Finfinnee dabalatee bakkeewwan garaagaraa naannawuun hafuura tokkummaa keessatti uume. Keessattuu qondaalotni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa handhuura Oromiyaa Finfinnetti konsartii qophaaye irratti argamuun geerrarsi akka Haacaaluu Hundeessaa kan diinatti ifa guyyaa dukkaneessu bira jiraachuun ergaa cimaa woyyaaneetti dabarse. Hubadhaa yeroo Haaceen handhuura Oromiyaa Finfinneekeessa dhaabbatee dubbii 4-kiloo kaase qondaalotni kuni bira jiru. Artistoota duri maqaa ABOtiin mootummaa baqatantu har’a motora qabsoo isaanii ta’e. Kuni woyyaanee maraache.

6. Waraana federaalaa dabalatee shiftoota badii ajjeechaaf saamicha kontirobaandii irratti hirmaatan konkolaachisaan Hayilemaariyam osoo hin hafin murtii hin baratamne itti kennisiisan. Kanneen hidhaan umrii guutuu itti murtaayes heddu. Kunis isaan maraache.

7. Sukkaarri, jimaan, bunni, albuudni, fi doolaarri (qarshiin) seeraan ala duri Oromiyaa keessas ta’ee alaa saamanii dabarsan amma too’annoo qeerroo fi Poolisoota Oromiyaa jalaa bahuu hin dandeenye. Saamtota afaan cufan. Kunis woyyaanee ni maraache.

8. Murtii mootummaan federaalaa (woyyaaneen) yeroo yerotti dabarsaa turte MNO ni dide. Fknf Labsii yeroo muddamaa ni didan, barattoota Oromoo Yuuniversitii naannoo Somaaletti ergaman ni didan… Amma immoo dhiyeenya kana waraanni federaalaa fi makkalaakayaan waamicha keenya malee seenee lubbuu Oromoo galaafataa jira jedhee Peresdantiin BMNO Obbo Lammaa Magarsaa ifatti asi bahee balaaleffate. Kuni caalatti isaan maraachee huccuu darbisiise.

9. Atileetota Oromoo madda galii diinaa ta’anii turan yeroo jalqabaaf akka aantummaan gara Ummata Oromoo dhufanii qaama qabsoo Oromoo ta’an taasisan.
Walumaagalatti haqa hedduu kaasuun ni danda’ama. Kanaaf kan osoo dandeessee woyyaaneen Obbo Lammaa Magarsaa aangoo irraa akka ka’u hawwituuf. Kanaaf OPDO dulloomtuu duraa irratti kan ijaartuuf.

Hubadhaa. Ummatni akkuma hogganaa isaaf hin taane aangoo gubbaa buusuuf humna qabu, hogganaa jaalatus tikfachuufis humna qaba. Fknf bara 2016 keessa gaafa humna hin beekkamneen qindaayee ( USA dha jedha gariin) waraanni biyya Turkey mootummaa Turkey Obbo Erdoganirratti fonqolcha gaggeesse Ummatni Turkey mootummaa sana baay’ee waan jaalatuuf taankii fi bombii jalatti kufee, lubbuun namoota 265 oli erga ajjeefamtee booda peresdanticha jaalatamaa sana aangoo gubbatti hambifatee seenaa dalage. Ammas bulchutti jira. Nutis nama nuuf ta’u yeroo hedduu Yeroo woyyaaneen ukkaamsitu callisnus, amma booda nama nuuf ta’u ni tikfanna.

Beknan Rabira


HARREMAARIYAM BAACUU ITTI FUFE…..

Mootummaan wayyaanee ummata keenya gadda tokko malee gara jabeenyaan waraana isaa itti ajajee akka fedhetti murruq godhee eega garaan isaan qabbanaa’e booda ammoo gadda itti dhagayame ibsata. Dhugatti kun qoosaa guddaa, diraamaa sobaa, qishnaa fi qoosaa hamaa dha. Mootummaan wayyaanee eeguma aangoo qabate ilmaan oromoo murruq godhuun dhiiga isaaniitiin qaama dhiqachaa, umrii dheereeffatee as gahe. Waggoota sadeen dabran kana qofatti ilmaan Oromoo harka duwwaa qe’ee abbaa isaanii irratti dhiibbaa fi dhiittaa daran itti hammaachaa dhufte dadhabanii karaa nagayaan mirga isaanii gaafatan kuma 5 ol lafarraa duguugee jira. Warreen daandii irrattii fi mana isaanii keessattillee osoo hin hafin ajjeessaa turan kana mara tarkaanfiin waraanaan hawaasa nagayaa irratti fudhatame sirrii tahuu ibsaa turuun isaanii beekkamaa dha.

Haa tahuu malee murruqii hanga ammaa raawwachaa turan dhiisanii kan dhiheenya kana Calanqotti waraanni wayyaanee raawwate obbo Harremaariyam Dassaaleny gadda itti dhagayame ibsatee maatii fi firoota wareegamtootaaf jajjabina hawwuu isaa barreessee jira. Saniifuu ammallee murruqiin Calanqotti raawwatame san raayyaan waraana wayyaanee wayta ergama itti kenname bahuuf bobba’anitti qaawa uumameen murruqiin san kan mudate tahuus ibsa. Asitti wanti hubatamuu qabu, jalqabuma ergamni waraana wayyaaneetti kennamu akka Oromoo sanyii duguugan dirqama fudhatanii kan bobba’an tahuun osoo ifatti beekkamuu ajjeechaan kun walitti bu’iinsa hawaasaa fi waraanaa jiddutti tasa mudateen kan uumame akka tahe dubbata. Garuu hawaasa guuza waliif oolee bishingaa muraa jiru, kan waan takka quba hin qabne beekaa waraanaan murruq godhanii tasa waanti ja’amu eessa jira?

Koreen miidhaa san qorattee dhiheessitulleen ramadamuu fi dhimmichi qoratamaa jiraachuu, eega qorannoon beekkame booda ummataaf ifa godhuuf akka ta’an ni dubbata, Harremaariyam. Garuu, koreen akka dhimmichi qoratamuuf mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhaabbatte ja’amtee fi tan Harremaariyam ja’u tana jidduu garaagarummaan jiru maali? Barruun dhimma duguuggii sanyii Calanqotti tahe ilaalchisuun Harremaariyam baasee fi tan MNO guyyaa muraasa dura baase wal fakkaattuu dha. Koreen gama lachuutiin dhaabbatte adda adda natti hin fakkaatu. Koreen kijibaa tan qaama mootummaa wayyaanee irraa filamuun dhaabbattu hangam takka quuqamtee dhimmicha gad fageenyaan qorattee dhugaa baaftiin gaaffii guddoo dha. Kan ajjeessuus qaama wayyaanee, kan qoratuus qaama wayyaaneeti. Kan ajjeeffamu Oromoo, kan hidhamuus Oromoo dha. Gama biraatiin eenyuutu wayyaanee irraa deebii eeggata? Diraamaa wayyaaneen barreeffamee wayyaaneen taasifamu kanaan Oromoon gowwoomuu gonkuma hin qabu.


ኢትዮጽያ ውስጥ በተፈጠረው የህዝብ አመፅ በሙሉ የኤርትራ እጅ አለበት እያለ በየሰከንዱ ጣቱን ሲቀስር የነበረውና ሀብት ንብረታቸውን ወርሶ ትግራይ ካጠራቀመ በሃላ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ብሎ ያለምንም ምክንያት ህዝቡን አስጨፍጭፎ ይባስ ብሎ በመሀል ከተማ ኤርትራዊን ተቃውሞ ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅቶ ስም ሲያጠፋ ከርሞ አማራጭ የተባሉትን ነገሮች በሙሉ ተጠቅሞ አማራጭ ሲያጣ ትላንት ገፍቶ ገፍቶ ልጅ ከአባት ልጅ ከእናት ቤተሰብ በታትኖ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከሀገር ካባረረ በሃላ አሁን የመጨረሻውን አማራጭ ትርቅ ብሎ ፊቱን ወደ ኤርትራ አዙራል ምን አይነት ድፍረት ቢሆን ነው ? ኤርትራን ባጣ ቆይኝ ያረጋት? ፍርዱን ለኤርትራውያን።


There is a lot more in what is left unsaid than in what is said here. I hope this will be his last public speech as a Prime Minister. Now it looks like we are officially in yet another phase of a state of emergency. Only this may as well be the last…

The Prime Minister…for whatever it is worth…

“የተከበራችሁ የአገራችን ሕዝቦች- እንደምን አመሻችሁ
በቅርቡ በተለያዩ የሐገራችን አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ምክንያት የሐገራችንን ሰላም እና መረጋጋት የሚያውኩ ችግሮች ታይተዋል፡፡ በተከሰቱት ግጭቶች ምክንያት የሰው ህይወት ጠፍቷል፡፡ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለዋል፡፡ የህዝብ ሐብት እና ንብረት ወድሟል፡፡ እጅግ የምሳሳለትን የሰላም፤ የልማት እና የዴሞክራሲ ስርዓት ግባንታ ሥራችንን የሚጎዱ ችግሮች ተከስተዋል፡፡ በተለይም በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥትና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ግጭት መከሰቱ ይታወቃል፡፡ የፈዴራል መንግሥት ከሁለቱ የክልል መንግሥታት ጋር በቅርበት በመሥራት ችግሩ እንዲቀረፍ ያለሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ የሚገኝ ሲሆን፣ ጉዳዩ እልባት ወደ ሚያገኝበት ምዕራፍ በመሸጋገር ላይ ነበር፡፡ ሆኖም በቅርቡ ግጭቱ እንደገና ያገረሸ ሲሆን በነጹሀን ዜጎቻችን ላይ የሞት፣ የአካል ጉዳትና የሐብትና ንብረት ውድመት በማስከተል ላይ ይገኛል፡፡ በምዕራብ ሐረርጌ በድሮሎቢ ወረዳ በጋድሌ ቀበሌ ለደህንነታቸው ሲባል በአካባቢው በአቅራቢያ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ተጠልለው በነበሩ የኢትዮጵያ ሶማሌ ተወላጆች የጅምላ ግዲያ ተፈጽሞባቸዋል፡፡

በራሴና በፌዴራል መንግሥት ስም በንጹሐን ዜጎች ላይ በደረሰው አዳጋ የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽኩ ለተጎጅዎቹ ቤተሰቦች፣ ዘመድ አዝማድና ለመላው የአገራችን ህዝቦች መጽናናትን እመኛለሁ፡፡መንግሥት ድርጊቱን እያወገዘ ጉዳዩን የሚያጣራ ግብረ ኃይል ያቋቋመ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ፡፡ የማጣራቱ ሂደት እንደተጠናቀቀም አስፈላጊውን እርምጃ የሚወሰድ ሲሆን የማጣራት ሂደቱን ውጤት ለሕዝቡ በዝርዝር እንደምንገልጽ ከወዲሁ ለማሳወቅ እፈልጋለሁ፡፡ በተመሳሳይም በጨለንቆና ሌሎች አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ሳቢያ በአካቢወ በሚኖሩ የኦሮሞ ተወወላጆች ላይ የሞትና መየቁሰል አደጋ አጋጥሟል፡፡

በድጋሚ በመንግሥትና በራሴ ስም በዜጎቻችን ህልፈተ ሕይወት ምክንያት የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽኩ ለተጎጂዎቹ ቤተሰቦች፣ ዘመድ አዝማድና ለመላ የአገራችን ህዝቦች መጽናናትን እመኛለሁ፡፡ የጸጥታ ኃይሎቻችን መንግሥት ግጭቶች ባሉባቸው አካባቢዎች ሰላዊን እንዲያረጋግጡ ተልዕኮ ሰጥቷቸው በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ፡፡ የጨለንቆን ግጭት ጨምሮ ተልዕኳቸውን እየፈጸሙ ባሉበት ወቅት ያጋጠሙ ክፍተቶች ካሉ አሰራሩን ተከትሎ መንግሥት የሚጣራ ሲሆን የማጣራቱ ሂደት እንደተጠናቀቀም ውጤቱን ለሕዝቡ በዝርዝር ይፋ የምናደርግ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ፡፡

በተጨማሪም በአማራ፣ በትግራይ እና በኦሮሚያ ክልሎች በሚገኙ አንዳንድ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፤ እንዲሁም በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች በተለያዩ ጊዜያት በተከሰቱ ግጭቶች ሳቢያ ክቡር የሰው ህይወት መጥፋቱ፤ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸው እና የዜጎች ሐብት እና ንብረት መውደሙ ብቻ ሳይሆን፤ ችግሩ በፍጥነት ካልተወገደ እንደ ሐገር አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ሊጥለን የሚችል ነው፡፡

በመሆኑም፤ በምሥራቅ ሐረርጌ፣ በቦረና፣ በጉጂና በባሌ የተለያዩ አካባቢዎች እና በቅርቡም ጨለንቆ አካባቢ በተከሰተው ግጭት፤ እንዲሁም በአዲግራት፣ በወለጋ፣ በደብረ ታቦር፣ በወልድያ፣ በባህርዳር፣ በጎንደር እና በአምቦ ዩኒቨርስቲዎች በተከሰቱ ግጭቶች ሳቢያ በተማሪዎች የአካል ጉዳት መድረሱ እና በአንዳንዶቹም የሰው ህይወት መጥፋቱ በእጅጉ አሳዛኝ ነው፡፡ በዚህ አጋጣሚ ህይወታቸውን ባጡ ተማሪዎች የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽኩ ለተማሪ ወላጆችም መጽናናትን እመኛለሁ፡፡
ባለፉት ሃያ አምስት ዓመታት ትምህርትን በፍትሐዊነት ለማዳረስ እና የተማሩ ዜጎችን ቁጥር ለማሳደግ የሚያስችሉ በርካታ ሥራዎች ተሰርተዋል፡፡ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ከ50 በላይ ዩኒቨርስቲዎች ተገንብተው፤ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ገብተው ትምህርታቸውን መከታተል የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ እነዚህ የሐገር ተስፋ ተደርገው የሚታዩ የትምህርት ተቋማት የሚታዩ አስተዳደራዊ ችግሮችን እና ተማሪዎች የሚያነሷቸውን ሌሎች ችግሮችን በማዳመጥ መፍትሔ ለማስቀመጥ የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርግ ቆይቷል፡፡

በአሁኑ ወቅት በተጠቀሱት ዩኒቨርስቲዎች ተከስቶ የነበረው ችግር የክልል እና የፌዴራል መንግስታት፤ እንዲሁም የየዩኒቨርስቲዎች አመራሮች እና የየአካባቢው የመስተዳድር አካላት፤ ከተማሪዎች፣ ከሐገር ሽማግሌዎች፣ የሐይማኖት መሪዎች እና የጸጥታ አካላትን ባሳተፈ ሁኔታ ችግሩ ተወግዶ፤ ሁኔታዎች ተረጋግተው የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዲቀጥል ለማድረግ ተችሏል፡፡ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተፈጠረውን ይህን ችግር ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን ወስዷል፡፡ ችግር በተፈጠረባቸው የትምህርት ተቋማት በተማሪዎች ዘንድ የተፈጠረውን የደህንነት ሥጋት ለማስወገድ እና ለመማር ማስተማሩ ሂደት ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር በተቋማቱ የሰዓት እላፊ ገደብ እንዲኖር፣ የተቋማቱን ሰላም ለማስከበር የጸጥታ ኃይሎች ጥበቃ እንዲኖር ተደርጓል፡፡

በአጠቃላይ በክፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች የጸጥታ መደፍረስ ችግር አንዳይኖር፤ የዜጎች ህይወት ዋስትና እንዲያገኝ እና በዜጎች ሐብት እና ንብረት ላይ የሚደርስ ውድመት እንዳይኖር ለማድረግ አስፈላጊው ሁሉ ይደረጋል፡፡
በተለያዩ አካባቢዎች በሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲሁም በኦሮሚያ እና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልላዊ መንግስት አዋሳኝ አካባቢዎች የተከሰቱት ግጭቶች የሰላም፣ የልማት እና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ትግላችንን የሚጎዱ፤ ሐገረችንን ወዳልተፈለገ አለመረጋጋት ውስጥ የሚከቱ እና በመራራ ትግል የተገኘውን ብሩህ ተስፋ የሚያጨናግፉ ክስተቶች ናቸው፡፡ ለዘመናት የቆየ የአብሮ መኖር እሴቶቻችን የሚጎዱ ችግሮች በመሆናቸው መንግስት ከሕዝቡ ጋር በመሆን ችግሮቹን በማያዳግም ሁኔታ ለመፍታት በቁርጠኝነት ይሰራል፡፡

ለዘመናት በድህነት የኖረውን ህዝባችንን ከድህነት አረንቋ ለማውጣት እና ከኋላ ቀርነት ለማለቀቅ፤ እንዲሁም የሰላም፣ የልማት እና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጥረታችን ለማጠናከር በማሰብ፤ በከፍተኛ ወጪ በተለያዩ የሐገሪቱ አካባቢዎች የተገነቡት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፤ የሐገራችንን ህዝብ ችግር ለመፍታት በጥናት እና ምርምር ዘርፍ ተሰልፈው የበኩላቸውን እገዛ እንዲያደርጉ ታስበው ከፍተኛ ገንዘብ ፈሶባቸው የተቋቋሙ ናቸው፡፡ በመሆኑም በእነዚህ ተቋማት ገብተው የሚማሩ እና ሐገሪቱ በከፍተኛ ተስፋ የምትጠብቃቸው ተማሪዎች ምክንያታዊ አስተሳሰብን በመከተል፣ ከግጭት በመራቅ ለሐገራቸው ተስፋ ይሆኑ ዘንድ ለትምህርታቸው ልዩ ትኩረት ሰጥተው ጠንክረው መማር ይኖርባቸዋል፡፡

በሌላ በኩል፤ መረጃን በማሰራጨት ተግባር የተሰማሩ የተለያዩ አካላት የሚያሰራጯቸውን መረጃዎች ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ልዩ ትኩረት መስጠት እና በኃላፊነት መንፈስ መሥራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ በተጨማሪም ህዝቡ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች የሚያገኛቸውን መረጃዎች ትክክለኛነት ለማረጋገጥና መረጃዎቹን በተለያየ አግባብ ለማጣራት የበኩሉን ጥረት ማድረግ ይኖርበታል፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በመደበኛው የሚዲያ ዘርፍም ሆነ በሌሎች የመረጃ ማሰራጫ አግባቦች በመጠቀም መረጃን የሚያሰራጩ ተቋማት ህግን አክብረው ሊንቀሳቀሱ ይገባል፡፡ ሐሰተኛ እና የተጋነኑ መረጃዎችን በማሰራጨት የህዝቡን ሰላም፣ ደህንነት እና አኩሪ የአብሮ መኖር እሴቶች የሚንዱ እና ህግን በሚያስተላልፉ የግልም ሆነ የህዝብ የመገናኛ ብዙሃን ከዚህ መሰል ተግባራት መራቅ ይኖርባቸዋል፡፡ መንግስት እንዲህ ያሉ ችግሮችን በሚፈጽሙት ላይ ተከታትሎ እርምጃ የሚወስድ መሆኑም በግልጽ መታወቅ ይኖርበታል፡፡

የኢፌዴሪ መንግሥትና ገዢው ፓርቲ በአገራችን በተለያዩ ቦታዎች እያጋጠሙ ያሉትን ግጭቶች መሰረታዊ መንስኤን በመለየት ችግሩን ከሥር መሰረቱ የሚፈታ እርምጃ የሚወስድ ሲሆን መላ የአገራችን ሕዝቦችም እንደ ወትሮው ከመንግሥት ጎን በመቆም ያልተቆጠበ ድጋፋችሁን እንዲትቸሩን በመንግሥትና በራሴ ስም ጥሪዬን አስተላልፋለሁ፡፡ በተለይም ግጭቱ በሚከሰትባቸው የኦሮሚያና የኢትዮጰያ ሶማሌ ክልል ነዋሪ የሆኑት ወንድማማች ሕዝቦች ለሰላምና ለወንድማማችነት ቅድሚያ በመስጠትና ለግጭት ጥሪዎች ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት በጋራ በመንቀሳቀስ ሰላማቸውን እንዲያስከብሩ በኢፌዴሪ መንግሥት ስም ጥሪዬን እያቀረብኩ የፌዴራልም ሆነ የክልል መንግሥታት በቅንጅት ችግሩን ለመቅረፍ በመረባረብ ላይ ይገኛሉ፡፡

በድጋሚ በተለያዩ አካባቢዎች ባጋጠሙ ግጭቶች ሳቢያ በዜጎቻችን ላይ በደረሰው የሞት አደጋ የተሰማኝን መራር ሐዘን እየገለጽኩ፣ ለመላ ቤተሰቦቻቸው፣ ዘመድ አዝማዶቻቸውና ለአገራችን ሕዝቦች መጽናናትን እመኛለሁ፡፡’

Via:  Tsegaye Ararssa


ሰበር ዜና ጠሚ ሀይለማርያም ደሳለኝ በሀገሪቱ ስለተከሰቱ ግጭቶች መግለጫ ሰጡ

 

2 Comments

  1. Hailemariam is adding injury after killing my people. No member of the Oromia government should take part in any meeting with enemies of the Oromo people including this man, TPLF savages and Abdi Iley. If the Tigre bandits hurt Lamma or try to force him to resign they must be sure that full scale civil start the same day. Oromos must be prepared for all eventualities.

  2. The time for negotiation with savage regime is over. Uprooting the regime by all legal means must be the sole goal!!!

Comments are closed.