Wonti ija Qeerroo Jalaa baatu takkallee hin jirtu!#Shaashamannee Kunooti!

Wonti ija Qeerroo Jalaa baatu takkallee hin jirtu!#Shaashamannee Kunooti!

Akeeka kaayyoofi galmi gurmichaa nafxanyaa ijaaruun Humnessuudha.mallaqaan deeggaranii biyya keessaaf alaa wal tumsuun garee saatanaawu jedhamu sadarkaa magaalaatti hundeessuun akka Dirree Dawaatti akka oromoorratti olaatummaa gonfatu gochuudha.ijaarsa kana gamtaa deeggarsaa fakkeessanii asiif achi oofuun ilmaan nafxanyaa sadarkaa magaalatti akka gama siyaas diingdeefi hawaasummaatiin olaantummaa gonfatan gochuun oromoo cabsuudha.
Eenyufatu gamticha hundeesse,Gaaffiin jettu hundaa olitti gaaffii ijoodha.as jalatti immoo waa’ee eenyummaa hundeessitootaa ilaalla.
 
San dura garuu moggasa maqaa waldichaarraa ka’uun dirqama.maqaan waldichaa “አለም አቀፍ የሻሸመኔ ልጆችና ወዳጆች ህብረት”jedha.maqicharraa waan lama hubanna.tokko ijaarsichi ilmaan nafxanyaa biyya keessatiif alaatiin tahuun gamtichi deeggarsa diingdee olaanaan akka tumsame nuu mirkansa.lama immoo hojjiin gamtichi hojjatu mallaqa olaanaa kan barbaadu tahuudha.Barbaachisummaa mallaqichaa kanaan walqabatee mallaqichaan meeshaan hidhannoo qaaliin akka bitamuuf kaayyeeffametu mirkana.
 
Ijaarsa keessoo fi alaa kan gamtichaatiin walqabatee hoo maal taajjabna?
haala filannoo fi foo’annoo koree hojji raawwachiistuu waldichaa yoo ilaalle jalqabarratti walitti qabaa isaanii.መምህር በላይ ጌታቸው -የጠ/ጉባኤ ሰብሳቢ arganna.namni kun eenyu?sabni isaa hoo? seen duubeen isaa hoo kan jedhu yeroo biraa itti deebina.koreen lammataa አያልነህ ተስፍዬ – የጠ/ጉባኤ ም/ሰብሳቢti eenyummaa nama kanaas isinumti tilmaamuu dandeessu.Sadaffaan እንግዳሸት መላኩ- ጸሀፊ ሆነው ተመርጠዋል Barreessituu waldaa kanaati.
 
Namoonni sadeen armaan olitti isiniif eere sadanuu nafxanyaadha.kana jechuun ijaarsichi hundeerraa eenyuun akka ijaarameefi eenyuuf akka ijaarame nuu mirkaneessa.sabaafi sablammii tokkos of keessatti hammachuu dadhabuun waldichaa immoo Moggaasa maqaa waldichaa isa “አለም አቀፍ የሻሸመኔ ልጆችና ወዳጆች ህብረት jedhu sana guutumaan guututti fashaleessa.kaayyoon waldichaatiifi moggaasni isaa kan waldhiitu tahuu nuu ifoomsa.Sabaaf sablammoota shaashamannetti dhalatanii addunyaarra faca’anii jirantu walitti gurmaaye olola jedhus bishaan obaasa.
Amma immoo koree hojji raawwachiistuu Giddu galeessaa kan waldichaa ilaalla.as birattis eenyutu eessatti maaliif saba kamiin irraa filatame yaadi jedhu xiyyeeffannoo barbaada.jalqabarratti peresdaantii godhamee namni filatame ወጋየሁ አራጋው -የስ/አ ፕሬዘዳንት Jedhama.waa’een eenyummaa nama kanaas Qorannoo booda ifooma,seen duubeen isaas akkasuma yeroo biraa baldhinnaan itti deebina.
 
inni lammataa immoo itti Aanaa peresdaantii waldichaati.maqaan isaa immoo ዶ/ር ገናሌ አሼ – የሰ/አ ም/ፕሬዘዳንት Jedhama.maqaan nama saba isaa waan mamsiisu fakkaata mitii? shakkuma shakkaa adeemsaan mirkansina.sadaffaan immoo barreessaadha.maqaan isaa አስፍው በቀለ- ጸሀፊ jedhama.Waa’een isaas qoratamee hin dhumanne garuu Dammallaashiidha sun haqa dirree jiru.Afarffaan qarshi qabaadha.
Maqaan isaa መሀመድ ሽፋ_ ገንዘብ ያዠ jedhama.
 
Koreewwan hamma yoonatti isinii eere keessaa namni naannawa magaalaa shaashamannetti hawaasaan beekkamu nama kana Qofaadha.sabni isaas kan jaraatiin xiqqoo adda fakkaata.garuu Atileet Hayilee Gabre sillaaseetiin dhiheenya hedduu qaba.inni suuraa irratti hayilee cinaa agartan sun isadha
waanan isa beekuuf gaafadheenii ture.inni immoo waldicha keessa jiraachuu erga naaf amaneen booda nuti rakkattoota deeggaruuf malee waan isin shakkitan kanaaf miti jedhee na waakkate.ragaa wal haasofneen immoo screen shot isaa yeroo itti aanu anatu isiniif maxxansa.amma block na godheera.ani garuu ragicha olkaayeera barbaachisnaan shakkii malee isiniifan dhoobba.Koreewwan hafanis kanneen armaan olitti kaasneen tokkoodha maqaafi gita isaanii Qofa isiniif maxxansa.
 
ሊዲያ ሚሊዬን- ሂሳብ ሹም (Abbaa Herregaati ጋዜጠኛ አዳነ አረጋ የህዝብ ግንኙነት Koree Hawaasummaati,ሳሂብ መደድ -Ogeessaa fi gorsaa dhimmoota seeraa kan waldichaati. Gabaabinnatti immoo haalli Hundeffamaa waldichaa akeeka,kaayyoofi galmi waldichaa isaan haaluuf yaalanis nafxanyummaa tiksuu dagaagsuu olaantummaa gonfachuu fi oromummaa karaa siyaas diinagdeefi Hawaasummaatiin cabsuu akka tahe ifaadha.
Hubachiisa. Erga ani shira kana saaxilee eegalanii akka hamaa natti wocu,na arrabsu nattis dhaadataa oolu karaa keessaatiin jechuu kooti.ani garuu tan durii caalaa Qorachaatiin jira.ammas ittan fuufa,akka na hin eebbifne beekkamaadha jechumaafi.


Shaasheen akka gootu beekti.

Hoggantoota Garee “Satanawu Shashemane “ ykn Shashemane Alliance “ jedhee of waamuu
1ffaa- Woggayawu Aregaw fi
2ffaa- Taammiruu Abera !!
Wonti ija Qeerroo Jalaa baatu takkallee hin jirtu!
Qeerroo Shaashee dhageessanii ?
Kan nnu bilsoomsu Hidhanno Qofa filannoo biraa Hin qabnu shares godhaa❤💚❤