Why some Oromos try to paint Tigray and Egypt as our enemies?

Why some Oromos try to paint Tigray and Egypt as our enemies?

TPLF was our adversary for three decades that created and used puppet OPDO to rule over Oromiyaa. Things have changed. We still need justice for all the atrocities TPLF and its puppet OPDO have committed, but Tigray is now our ally.

Egypt has never done anything against the Oromo nation, in fact it gave many of our citizens fleeing violence home since 1980s. Of course Egypt has its own national interest, but if you ask me which national interest, Egypt’s or Ethiopia’s, hurt Oromos more; the answer is absolutely Ethipia’s. Ethiopia’s ”national interest” is antithesis to the Oromo demand for justice and freedom. Ethiopia’s ”national interest” is based on a century old practice of continuously undermining the interest of the Oromo people. Egypt’s national interest all about the river. Blue Nile river that has always, since 16th century, divided Oromiyaa from Abyssinia. And dam is not among top prioritises when you fight for your survival.

Why should there be test of patriotism and morality when we are being murdered day and night to take any kind of assistance from Egypt and Tigray? Our patriotism is towards the sovereignty of the Oromo nation, and we have nothing against Egypt and Tigray, and we should be able to take their assistance. OLA needs to trade with Egypt and Tigray, such as export Coffee from areas it controls to neighbouring countries.

Biyya Oromiyaa


Mootummaan Naannoo Oromiyaa nageenya naannichaa eegsisuuf yeroo kamuu caalaa cimsee ni hojjata. Obbo Jibriil Muhammad.

(BDhKMNO Caamsaa 24/20120-Hoogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Obboo Jibriil Muhammad haala yeroo irratti miidiyaaleef ibsa kennaniiru.

Biyyi keenya biyya ,jijjiirama keessa jirtuudha kan jedhan Obboo Jibriil yeroo ammaa kanatti yaada ofii bilisaan ibsachuufi hiree ofii murteeffachuu danda’uun bu’aa jijjiiramaan argameedha jedhan .Jijjiiramni amma jiru jijjiirama hunda haleessa waan ta’eef mirga qaama hundaa kan dhuunfatuudhas jedhan.Jijjiirama kanaan paartileen siyaasaa biyya keessa dhiibaman gara biyyaatti galuu danda’aniiru, namoonni sababa siyaasatiin yeroo dheeraf hidhamaa fi daradamaa turan bilisaan gadhiifamuun agarsiiftuu guddaadha jedhan.

Haata’uu malee yeroo ammaatti qamonni tokko tokko fedhii mootummaa sirna dimokraasii haqaa diriirsuuf agarsiisaa jiru akka dadhabbinaatti ilaaluun badiiwwan garagaraa qaqabsiisaa jiraachuu eraniiru.Humnoonni badii kun maqaa abbaa torbeetin lubbuu namootaa galafachaa jiraacha kan jiran ta’uus ibsaniiru.Humnootni badii yeroo yeroon kutaa biyyattii garagaraa keessatti fuula lama qabaachuun asii fi achi dhaabbachuun miidhaa garaagaras dhaqabsiisaa kan jiran yoo ta’u ,bira darbuun miidiyaa tokko tokkotti fayyadamauun ummata keessatti burjaaja’iinsi akka ummamuuf kan yaala jiran ta’uu Obbo Jibriil miidiyaaleef ibsaniiru.

Walitti bu’iinsa uumuuf karoorfatanii humnoonni hojjachaa jiran yeroo yeroo ajandaa sobaa uumuun Ummata amantaan,sabaan ,siyaasaa fi gandaan qoqqoodun jeequmsaaf yaalii taasisaa kan jiran ta’us dubbataniiru.Warroonni jeequmsa uumuuf maqaa paartilee siyaasatiin jijjiirama ummata Itoophiyaa fi dhiiga ilmaan Oromootin dhufe dura dhaabbachuuf halkanii guyyaa hijjachaa jiran of-qusachuu akka qabanis dubbataniiru.

Mootummaan naannoo Oromiyaa Ummataa biyyattii baraarauf jecha qaamota yeroo yeroon balaa geesisaa jiran irratti tarkaanifii araarama hin qabne kan fudhatu ta’uun ibsameera..Miidiyaan Dhugaa fi haqa jiru gabaasuu osoo qabuu fedhii tokko tokkoorratti hundaa’uun gabaasa sobaa biyyaa diiguu fi walitti bu’iisi akka uumamuuf , biiyyi akka hin tasgabboofne taasisuuf hojjachaa jiran Mootummaan gocha kanarraa miidiyaalee of-qusachuu hin dandeenyi irrattis tarkaanfii kan fudhatu ta’uu Obboo Jibriil miidiyaaleef ibsaniiru.

Dhaabbanni (Amnesty international)gabaasni inni dhiyeenya kana gabeese kan haala qabatamaa biiyyattii giddugaleessa hin godhatinii fi kan qaama siyaasaatiif looge waan ta’eef fudhatama kan hin qabne ta’uun hubatamuu qabas jedhan.Wantoota amanamummaa gabaasichaa hanqisan keessa qorannichi qaama siyaasaa kan hammateefii iftoomina kan hin qabne yoo ta’u haala waliigalaa biyyattii irratti qaamni mootummaa ragaa bahe kan hin jirre ta’us ibsameera.

Gama biraatin gaabaasa kan keessatti miidhawwan gama qaama birootin mudatan hammachuu dhabuu fi Maqaa ABO shaneetin lubbuu namootaa 777 galaafatamanii fi namoota miidhan qaamaa irra gahan 1343 kan hin xiinxalline ta’uun raga dhugummaa hin qabne ta’uu agarsiisa jedhaniiru.Qaamota hidhannoon bosona keessa socho’aniin dubartootarratti gudeeddin gaggeefamaa kan jiruu fi karaa safuufii dhuudhaa cabsuun dhiirarrattis gudeeddin raawwatamaa kan jiruudha.Haaluma wal-fakkaatun maqaa Aktiivistii tokkootin lubbuun namoota 92 gaaga’amuun namoonni 200 ol ta’an irratti miidhaa qaqabe cal’isuun raga dabalataa akka ta’es ibsameera.Yeroo amma kana keessatti osoo biyyattii dhibee vaayrasii koronaatiin gaga’amaa jirtuu fi labsiin yeroo muddamaa bayee jiruu qaamonni jijjiiramaa fi nageenya biyya keenyaa hin barbaannee hiriira waamuun madaalliikamiinuu fudhatama akka hin qabee fi mootummaan olaantumaa seeraa kabachiisuuf kan dirqamu ta’uu Obbo Jiriil miidiyaaleef ibsaniiru.

Bu’aan hiriira waamamaajiruu fedhii suyaasaa galmaan gahachuuf kan kayyefatee fi lubbuu namaaf iddoo kan hin qabne ta’uun hubatamuu qabs jedhan.Fedhiin biroon qaamoleen kunniin qabatanii socho’aa jira maqaa kanaan mootummaa ce’uumsaa uumna jechuun biyya burjaajjii keessa galchuuf tattaafachaa kan jiran yoo ta’u yeroo Mootummaan Hidha Laga Abbayaa guutuuf sochii tasisaa jiruu fi mootummaa Gibtsii waliin mormaa jirutti diinaf human ta’uu warroota socho’aa jiraniidha jedhaniiru.Hiriirri kun sadarkaa kamittuu fudhatama kan hinqabnee fi kan warroonni kaleessa waggaa 27f biyya saamaa turan duuba ta’uun harka ummataatin ibidda qabachuuf socho’aa jiran waan ta’eef Ummanni dammaqinaan qaamota nageenyaa waliin ta’uun nageenya isaatiif dhaabbachuu akka qabu Hoogganaan Biiroo Bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa Obbo Jibriil Muhammad dhamaniiru

Oromia Communication Bureau