What is the problem with Abiy?

What is the problem with Abiy?
 
Abiy is losing ground. He does not seem to be healthy up there. Things are going from bad to worth for him. Now they say he has risen after death, only .. not after three days, but still he is back, they say. But the next time he dies he will never come back. We can expect the end to come soon.
He hates, the Oromo and all the oppressed peoples of the empire fighting for their freedom, so much that he has no more enough energy to fight them. He is finished both mentally and physically. The hatred he bears in his little mind has eaten him up from within. He and his likes are going to be crushed soon by the mighty wave of the peoples’ quest for freedom.

“Shororkeessaa jedhanii ana nama biyyikoo na barbaaddu nahimatan. Ana ummati koo na eega. Shororkeessaan isa yaadaan na falmuu dadhabee na hidhee maatii koo bittinse, isa hojii koo irraa na dhorkee galii koo addaan kute,isa kaayyoo koo irraa na hanqisuuf na qabee jiru malee ana miti” Yaasoo Kabbabaa Hordofaa dhaddacha mana murtii Caffee Tumaa irratti kan dubbate keessaa fudhatame.


Playing cat & mouse. Sudan & Ethiopia.
Sudan and Ethiopia are playing cat & mouse while an increase of military buildup on both sides is evident. Both of them are trying to misguide the international community saying that they will not be the first to begin the war. It is only a dirty tricks to appease one another. If the war begin there will not be any evidence who started it first.
The UN must keep an eye on both nations to intervene by deploying the inter-state peace-keeping before further bloodshed.

#Qaallittii_Updates!
-Ganama kana Jawaar Mohaammad fa’aa gaafachuuf gara Qaallittii adeemen ture. Har’as nu dubbisuu hindandeenye. Nyaatas ta’ee namas dubbisuu akkuma lagatanitti jiru.

-Shamsaddin qofatu akkana ba’ee nu dubbise. Maatin hundaatuu nyaata fidee dhufus irraa fudhachuu hindandeenye. Nyaata mitii uffatayyuu hinfudhanne, hinjijjiiranne. Beelaa fi dheebudhaan hedduu miidhamanii dadhabanii jiru. Nagaallee nu hingaafanne!

-Dhimma Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ilaalchisee mootummaan ”Koloneel Gammachuun bakka hintaanetti hidhamee akka jiru amanee, achiis baasnee jirra!” Jedhee deebii kennus hanga ammaa qabatamaatti wanti beekamee dhugoome hinjiru.

Hidhameetillee kan hidhaadha nama hiiku, hidhameetillee kan ofirra warra hidhameef yaadee dhukkubsatee falmu, callisuun isaa sagalee qawwee biyya tanaa caalaa kan dhagaa’amu fakkeenyaa fi abbaa dhaloota haaraa ibidda kanaa-Jawaar MohaammaD si qofarraa waan haaraa, waan gaarii kumaatamatu baratama!