Kichuu

The target is clear: weakening Oromummaa :

Oromummaa

The target is clear: weakening Oromummaa 
By Najat Hamza
Why are we ignoring the situation as OLF supporters and leadership are being hunted and jailed? While stages are provided for the most extremist fringe elements as a party like NAMA? Why are they being hunted down in a time when Abba Gada’s are looking into the issues? What is the real reason some opportunists and sellouts trying to exclude OLF from the political space?

Is it really about OLA? Or is it about hitting Oromo Nationalism and weakening it? Say what you want but I do not put my hope on organizations who cannot hold the same stand on hour by hour bases! The Oromo people need to be vigilant and safeguard our victory, our country, our language (Education Roadmap?) and our demand as people.

Stop the harassment! Stop arresting and killing your own brothers and sisters


Dhaamsa namoota Mana Hidhaa Magaalaa Adaamaatti ukkamfamanii jiran irra gahu!
Namoota 32f mirgi Wabii erga Heeyyamamee booda Namoota 26 immoo sababa qabatamaa tokko malee filanii akka mana hidhaa keessatti hambisantu barame.
Namoonni mana hidhaa keessaa akka hin baanee fi mirgi Wabii illeen dhorkatame kunneen maqaan isaanii kan armaan gadiiti.
1.Gammachiis Baqqalee
2.Shaanqoo Salamoon
3.Boonsaa Hayiluu
4.Taammiraat Tamasgeen
5.Xibabuu Dachaasaa
6.Jaarraa Baay’isaa
7.Fayyeeraa Mokonnin
8.Fiqiruu Dassee
9.Dirribaa Taaddasaa
10.Ingidaa Kusii
11.Lookoo Yohanniis
12.Taarikuu Guddataa
13.Baaccuu Margaa
14.Abdallaa Imaanaa
15.Tafarii Maammoo
16.Inj .Daandii Gabrooshee
17.Maammad Oliiyaad
18.Raaguu’eel Hayiluu
19.Yaadataa Jireenyaa
20.Miiltoo
21.Yooseef Dheeressaa
22.Gaarumaa Jalduu
23.Amansiisaa
24.Gammachuu Fiqaaduu
25.Girmaa Hundumaa
26.Abdiisaa faa yemmuu ta’u kanneen biroo maqaa fi lakkoofsi isaanii yeroof adda bafamee hin beekamne immoo bakki isaa eessa akka ta’e hin beekamnetti fe’amuun hubatameera. Namoota kana keessa akka fakkeenyaatti Jaal Amaan Filee keessa akka jiru ifa.Namoonni kuni kan fe’aman Halkan edaa 25/5/2011 ALH.

Dábessá Gemelal
Exit mobile version