WBOn Zoonii Gidduu Galeessaa fi Qeerroon of eeggannoo cimsaa!

WBOn Zoonii Gidduu Galeessaa fi Qeerroon of eeggannoo cimsaa!

Miliishoonni kabeelaan, qonna dhiisanii siyaasa OPDO galmaan gahuuf dhama’an gochaa isaaniirraa hin deebi’an taanaan akka shummoo ( mulluu) affeelamuuf deemu.

Salaalee keessatti WBO balleessina duula jedhuun miliishoota mariisisaa jiru. Namoota adda durummaatiin Salaalee keessatti mariisisaa jiran keessaa namicha #Lammaa_Hordofaa jedhamu itti gaafatamaa dhimma bageenyaa Godina Shawaa Kaabaa (Salaalee) ta’uu irra gahamee jira.

Kanaanis wal qabatee godina Shawaa Lixaa aanaa Shanan, gandoota baadiyyaa keessa WBO sakattaanee balleessina jechuun miliishaa, poolisii Oromiyaa fi RIB ta’uun duula jabaa eegaluuf akka jiran bira gahamee jira. k
Kanaafuu ummanni, Qeerroo fi WBOn of eeggannoo taasisuun, ummanni fi Qeerroon tumsa barbaachisu akka taasiftan siniif dhaamna.

Oda Labsi Fajji

Lammaa Magarsa, .
Warqinaa Gabayyo
Dinquu Dayyaas
.ija irraa hafaa.