WBO/ OLA fi Uummata yeroowalwajjiin mariyatan akkam namatti tola!!

WBO/ OLA fi Uummata yeroowalwajjiin mariyatan akkam namatti tola!!

Ajejaa WBO Konyaa Gujii Lixaa Jaal Rabbirraa waliin Marii Tolfannetti dhi’aadhaa

GAMTAA MEDIA

Bosona Cillimootti WBO n diina afuura kuteera.Ijoolleen Bosona Jirtu ijoollee baratte irra xiqqaa