Wayyoo: Oromiyaan Abbaa dhabdee jirtti!! Lafa Abbaa fi Hadha koo, lafa Oromoo Tulamaa Gondore fi Gojjamen akkas itti taphatti!!

Wayyoo ; Oromiyaan Abbaa dhabdee jirtti!! Lafa Abbaa fi Hadha koo, lafa Oromoo Tulamaa Gondore fi Gojjamen akkas itti taphatti. Warri kiyya ammas farsoo fi daadhii ofitti gura. Waan gaddiisisaa.

ፍልጢኖ ብሾፍቱ ባይኢሳ መርጋ የተበለ ገጠር አከባቢ ከጎንደር ማርያም በእራይ መርታን ነው የመጣነው ብለው ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ምልክት አስቀምጠው ሄደዋል መሬት ወረራው በሰፊው ቀጥሏል

#ቱለማ እስከወዲያኛው ያሸለበ ይመስላል

Daniel Dhaba

Diqaaltichi asitti falfalame nu fixaa jira ragaa video tana


HibereMengoal ከእገታው ጀርባ ያለው ማነው? ታላቁ ደባ


(SBO/VOL-Gurraandhala 6,2020) Ilmaan Oromoo Maqaa Shorerkeessummaa Jedhamuun Yakkamuun Mana Hidhaa Qiliinxoo fi Qaallittii Zoonii Tokkoffatti hidhamanii turan guyyaa hadhaa Mana Murtii Federaalaa Lidataa Ol aanatti dhihaachuun Murtiin Tokkollee osoo hin kenmaminiif beelama dheeraa kennuufiin manicha hidhaatti deebi’aniiru.

Akka kanaan hidhamtoonni kunneen Galmee namoota 3 irratti kan himataman yoo ta’an humdi isaaniituu maqaa Shirekeessummaa jedhamuun himataman.
isaanis :-
1. Galmee Damee Baacaa
2. Galmee Yaasoo Kabbbbaa Hordofaa fi
3. Galmee Takkaaleny Mardaasaati.

Kanneen galmee Damee Baacaa jalatti himataman,
1. Damee Baacaa fi
2. Ijoo Fiixee yoo ta’an beellamni isaanii gaafa baatii Ebla 7/ 2012 A.L.I ttii darbeera

Kaanneen Galmee Yaasoo Kabbabaa Hordofaa jalatti himatamann gaafa Bitootesaa 2 ,2012 tti darbeera.

Kanneen Galmee Yaasoo jalatti himataman lakkoofsaan 5 yoo ta’an,Tarrisni maqaa isaanii

1.Yaasoo Kabbabaa Hordofaa
2. Firaa’ol Indaaluu
3. Ifireem Galataa
4. Fiixaa Caalaa fi
5. Galaan Waaqjiraa keessatti argamu.

Kanneen Galmee Takkaaleny Mardaasaa jalatti himataman ammoo beellamni isaanii gaafa Ebla 1 fi 2 ,2012 tti dabreera.

Himatamtoonni Galmee Takkaaleny Mardaasaa jalatti himataman kunneen Lakkoofsaan 17 yoo ta’an, 17 ffaan Daawit Shiiramuu jedhamu wabii Qarshii Kuma Afuriin(4000)n erga baasanii booda ammas hanga Daawit Shiiramuu deebi’ee dhihaatutti jechuun beellama beelamaam hidhamtooya hafanitti dheeressuu isaanii manni Murtii Lidataas guyyaa hadhaa erga ragaa bahee booda, kanaan booda dhimmi Daawit Shiiramuu kophatti akka dhihaatu murteeaseera.

Tarrisni maqaa hidhamtoota 16n hafanii,

1.Prof. Bayyanaa Ruudaa
2. Obbo Mohaa Abdiisaa
3. Saadiq Kaliifaa -(Qaallittii)
4. Addunyaa Keessoo
5. Gadaa Bultii
6. Bulchiinsaa Balaay
7. Falmataa Girmaa
8. Farajaa Getaachoo
9. Abdii Kumsaa
10. Abshiruu Kadiir
11. Abubakar Nuuree
12. Taarikuu Abdiisaa
13. Caalaa Usmaa’el -(Qaallittii)
14. Aabbuu Lammaa
15.Takkaalliny Mardaasaa fi
16. Abubakar Abdallaa -(Qaallittii irraa keessatti argamu

[SBO – Gurraandhala 05,2020] Maqaa meeshaa hiikkachiisuu jedhuun Oromoota Baha Shaggar Ona Fantaallee irratti waraanni banamee jiraachuu jiraattotni SBOtti himaniiru. Gandoota 8 keessatti lolli ummata irratti deemsisamaa jiraachuu dubbatu. Kan jiraataan Onichaa dubbatan kana caqasaa