[OBN 23 08 2010] HAARMOOFAMU WARSHAA SOOKOO LAGA DAMBII

[OBN 23 08 2010] HAARMOOFAMU WARSHAA SOOKOO LAGA DAMBII
==========================================
[OBN 23 08 2010] OBN Oduu 03 04 2010 dhimma Warshaa kana qaamaan achitti argamun rakkoo hawaasaarra gaha jiru kana gabaasne ture. Waliigalteen dhimma invastimantii warqii β€œMidrock Gold” kan godina Gujii aanaa Shaakkisoo Lagadambiitti argamu miidha dhaqabsisaa jiru qorannoon erga adda bahee haaromsama jedhamaa ture. Haaluma kanaan, komii haaromfamuu konitraata invastimantii “Midrock Gold” waliin walqabatee rakkoo dhaqabsisaa jiruf qorannoon adda bahe moo akkamitti haaromfame dhimmoota waadaa galame gaaffannee kan isinif dhiyeessinu ta’a nu eegaa. Ji’a shaniin dura wanta jedhame ture kan gabaasnedha.


OMN: ODUU OOLMAA OROMIYA , WAA’EE MIDROC Caamsa 1, 2018