Warri qabdan naaf hiixadhaa, warri hin qabne Waaqa naaf kadhadhaa

Warri qabdan naaf hiixadhaa, warri hin qabne Waaqa naaf kadhadhaa

– Maqaan koo Guiseppe Giovanni (Zambee) jedhama.
– Godina Qeellam Wallaggaa, magaalaa Dambi Doolloottin dhaladhee guddadhe
– Ijoollummaa koorraa kaasee guddadhee nama ta’uu fi baradhee uummata koo ogummaan baradheen gargaaruuf kaayyoo guddaan qaban ture
– Kanumaanis barnoota kootti cimeen barachuu eegale.
– Bara 2018tti Yuunivarsiitii Hawaasaa, muummee Mechanical Engineering irraa haala gaariidhaanin eebbifame.
 
– Kana booda uummata koon tajaajila jedhee anaa gammachuudhaan hojiitti seenu dhukkubni ani tasa hin yaadiin na qabate.
– Qorannoo taasifameen kaleen koo lamaanuu hojii dhaabuu isaanii gaafan dhagahu lafti natti dukkanaa’e. Utuun taphadhee hin quufiin, utuun hojjedhee haadha koofi lammii koo hin gargaariin gidiraan baachuu hin dandeenyetti seene
– Kunoo waggaa sadan darbaniif torbanitti si’a sadii wal’aansa (dialysis) naaf godhamaa tures homaa fooyyee hin arganne.
 
– Maatiifi firri koo, akkasumas hiriyyoonni koo waan qaban, waan danda’an hundaan baay’ee na waliin dhama’an
– Amma gara biyya alaa deemee kalee koo kana bakka buufachuu akkan qabu ogeessota fayyaatiin murtaa’ee jira. Kunimmoo humna maatii kootiin ol ta’ee abdii kutannaarra na buusee jira.
– Tarii fayyee harmee kootiif, lammii kootiif wabii ta’uun danda’a. Tarii fayyee namoota akka koo kanatti rakkataniif gargaarsa gochuun danda’a. Tarii maaltu beeka fayyee jiruu kootti deebi’ee nama isin ittiin boontan ta’uun danda’a….
 
– Maaloo waan dandeessaniin na gargaaraa. Biyya alaa deemee akkan kalee koo gedderadhu, akkan abdii jireenyaatti deebi’u na waliin dhaabadhaa. Rakkadheen gara keessan dhufe yaa lammii koo!
– Warri qabdan, warri dandeessan waan qabdan naaf hixadhaa, warri kaan immoo Waaqayyoon naaf kadhadhaa! Naaf jiraadhaa…
Lakkoofsa herrega baankii
CBO 1011800003186
CBE 1000369201364
Awash 01320889056500
Maqaa ittiin galchitan: Guiseppe Giovanni, Abiy Tolera fi Wakgari Bahiru.
Bilbila: 0921200647 fi 0911865806
Kan anatti dhufe isinitti, dhala keessanitti, mana keessanittis hin dhufiin. Fayyaa ta’aa Oromoo koo!