Warri kun yakka tokko malee gidirfamaa jiru; nuuf haa hiikaman!!

Warri kun yakka tokko malee gidirfamaa jiru; nuuf haa hiikaman!!

Cubboo sabboontonni kanaa gadii kun addatti qaban mee naaf tarreessaame. Ijoolleen kun warruma OPDOtiin barnootarraa ariyataman, maatii isaaniitiif qotanii aramanii akka hinjiraanneefis barri isaanii caalu mana hidhaa taate. Cubbuun isaani maali?