Warraaqsi Galaana Uummataa Galmi isaa Eessa?

Warraaqsi Galaana Uummataa Galmi isaa Eessa? Hanga Yoomitti itti Fufa?

Eebbisaa Dirribaa WBO Yaa Qeerransaa Koo New Music Video 2020. One Day Film Production.

Hiriira mormii marraa 6ffaa Hawaasa Oromoo Koloraadootiin. Waadaan waadaadha qabsoon keenna hanga


Quba qabaadha!

Qabsoon keessaaf alaan gaggeeffama. Qabsoon inni keessa hanga tokko ulfaataa dha. ABO marroo meeqa Keessaan iitti duulamee wareegama qalii baasuun bararamee har’a qaqqabe.

Bara kana keessattuu erga Hooggantoonni Jajjaboo fi Qondoolonni dhaaba keenya shira dura dhaabbatan mana hidhaatti naqamanii Roorroon nutti deddeebi’uun ergama diinaa fudhatanii warra socho’an ifatti argaa jirra. Ergama diinaa Warri fudhatan hin nuffani; duuba taa’ee qaama oofutu jira. Hojii manaa sana yoo xumuruu baatan ni adabamu. Kanaaf munnee gudunfatanii hojjetu. Dhugaan garuu ilma waaqaati waan ta’eef hin moo’ani.

Boru Hooteela Hiltanitti Ibsa kennina jedhani Ibsaanfaa. Ibsi ABO kennu hin jiru. Maqaa ABO dhahatanii mandararra deemanii daldaluurraa of qusachuu qabu.

Badii yeroo darbeef yoo ta’e Heeraa fi Seera dhaabaan taliigamanii of qeequu ni danda’u. Kanaa achi dhaaba diiganii diina nutti naquuf yoo ta’e dura dhaabbanna.

Mame Teshome