“warra ilma koo birriin bitamee ajjeese mana hidhaa ciibsanii qallabu boru bilisa jedhanii gadi dhiisu.

“warra ilma koo birriin bitamee ajjeese mana hidhaa ciibsanii qallabu boru bilisa jedhanii gadi dhiisu.
 
waanan sodaadhu hin qabu nan dubbadha, maaf hanga ammatti murtoon itti hin kennamnee??
Abbaa Hacaaluu obbo Hundessaa Boonsaa


Siidaan Hacaaluu Kaampasii Hacaaluu Hundeessaa keessatti ijaarame xumurameera. Garuu Shimallis akka hin saaqamne dhoorke. Pirezidaantii Yunivarsitichaatti akka malee dallaneera. Hin xumuramne jedhii ummata amansiisi jedheen Shimallis. Kanaaf siidaan kun hin xumuramne jedhe pirezidaantiin Yunivarsiitii.
Bulchiinsi Yunivarsiitii Amboo seenaa dalage. Osoo cundhuurri hin beekin waan kana hunda godhan. Cundhuurri gaafa dhufee maqaa Yunivarsiitii Hacaaluu Hundeessaan moggaafame, siidaa farda gubbaa teechisanii hojjatan argu baay’ee rifate jedhan. Akka malee dallane. Pirezidaantii Yunivarsitichaa achii kaasuun waan hin hafne.
Image may contain: outdoor