Waraanni ”Oromoof leenjifame” jedhamu sun kunoo kaayyoo leenjifameef hojiirra oolchaa jira.

Waraanni ”Oromoof leenjifame” jedhamu sun kunoo kaayyoo leenjifameef hojiirra oolchaa jira.

Kan jarri akka bineensa nama gidduu seenetti itti marsanii cichoomina Oromummaa keessatti buruqsuuf akkasittiin deemaanii jiran ilma Oromoo Abdo Abajobir Abamagal, jiraataa godina Jimmaa magaalaa Saqqaa ti. Akkuman kaleessa jedhe Abdoo wajjin osoon biyyaa hin bahin waggaa 20 dura waliin turre. Gaafasis kanin isa beeku cichoomina isaatiini. Kan wal nu barsiises ejjennoo kana ture. Nama kaayyoo irraa hin daddaaqamne muraasa godina sanatti qaamaan beeku keessaa Abdoon tokko. Gochaan sabboontota Oromoo kan akka Abdoo guutuu Oromiyaa keessatti adamsuu kun ergaa guddaa dabarsa. Oromoon diinotuma kaleessa bara Wayyaanee isa adamsaa, hidhaa fi ajjeesaa bahaniin har’as hiraarfamaa jiraachuu mul’isa. Garaagarummaan jiru waan tokko qofa. Hammeenya kaleessarratti har’a Nafxanyoota daboo waammatanii saba kanarratti hammaachuu isaaniiti. Kaleessa Wayyaaneef, har’a ammoo sirna Nafxanyaa dhiiga Oromootiin boollaa qotanii baasaniif ergamuu isaaniiti.

Yaya Beshir

Barsiisaa Abdo Abajobir Abamagal
Godina Jimmaa Aanaa Saqqaa Coqorsaatti kaleessa nama saddeet(8) wajjin qabamee hidhame.
Waan nama ajaa’ibee hin dhiifne nama harkaa duwwaa jirutti qaamni hidhate sagal ta’ee itti marsuun kun maal nutti argisiisa?
Waan dabaatu ummata Oromoo irratti raawwatamaa jira.
#Free_Abdoo_Abbaa_Joobir!!!
Reyes Mohammed Dooyyoo 


Kun Jijjiirama miti Micciirama malee.
Waraabessi Gammoojjiitti foon bare Baddaa dhaqee magira hin deedu.
Garaagarummaa bara TPLF fi bara PP gidduu jiru suuraan armaan gadii ni dubbata.
Oromoon jijjiirama Huccuutiif miti; kan dhiiga isaa dhangalaasee ilmaan ofii itti dhabeef sirna nama nyaatatti xumura godhee nagaan jiraachuuf malee.
Yaa Oromoo saba koo qabsoon keenya micciiramee karaa maqee jiraa ofirra hin rafinaa!!!

Jaalataa Lammii