Break News: WBO Mooraa Xoollay galaniif summiin..

Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Mooraa #Xoollay galaniif summiin shaayitti naqamee kennameefii akka jiru himamaa jira

1.Pastor Baqalaa garbaa
2.Kashallabbee Jawaar_Mohammed
3.Abbaa gadaa Garaa Bayannaa Sanbaatoo
Wolumaa gala koree teeknikaa baga gammaddan!

Baguma hundi hingalin utuu jarri hundi oduu keessanitti amananii galanii jiraatanii badneerra garuu akka keessaniif hin jirruu akka Rabbiitiif jirra!
Maalif yoo jettani?
Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Mooraa #Xoollay galaniif summiin shaayitti naqamee kennameefii akka jiru himamaa jira. Kanaanis namoota 50 ol irra miidhan gahee akka jiruudha.

Chali Ensermu Beyene

Confirmed
Miseensoonni WBO moraa waraanaa xollaay keessatti guyyaa hardhaa nyaata summiin faalameen midhaman.

“Guuyyaaa 3dura namoota nyaata nuu qophessaan jijjiranii nama haraa 4 fidanii Har’a ganama nyaannii yeroo dhiyaatu nu qammasaa jennaan nu didanii,achumaan shakkinee dhiisnee deemne ,takka turree warrii nyaata kana nyaatan jonja’anii kukkufanii,dhiiga balaqqamuuti ka’an “.jaal Tokko achirraa bilbilee natti himee jira .Adaraa ummanni oromoo haa birmannuuf
አሁን በደረሰኝ መረጃ ጦላይ የሚገኙት የኦነግ ሰራዊት ከ200 በላይ ሰው ተመርዘው ተጎድተዋል

Waayyuu Garbii


Jawar mohammed akkas jedhee Jaal Daawuditti iyyaa ture. Amma yeroo WBOn Xoollaayitti summii nyaachifaman maal eega laata?


Jambo Jote (Belba) – New Ethiopian Oromo Music 2018(Official Video)Mootummaan Dr. Abiy ji’oota arfan darban ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaahamani kaampii waraanaa Xoollayitti guuruun leenjii ‘haaromsaa’ fi hidhaan dararuu ittifufee jira.Ilmaan Oromoo gola Oromiyaa hundumaa keessa dhoksaan butamani maqaa haaromsaatiin kaampii waraana Xoollay (political “re-education” camp ) keessatti hiraarfama jiru.

Akeekni leenjii ‘haaromsa’ kana:

• Yoo dandahame ilaalcha mootummaa EPRDF hidhamtoota siyaasa irratti fe’u dha(soba irra deddeebi’ani ololuun hidhamtoota tokko tokko shakki keessa galchuu dha)

• Hidhamtoota siyaasa keessa warra ejjennoo hin qabne ,hidhamuusaaniitiin warra haamileen isaani xuqamee fi kanneen faayidaaf bitamuuf hayyaman filachuun adda baafatanii leenjii addaa dhoksaatti kennaniifii basaastota hawwaasa keessa facaasuufi dha (Ykn ammo miseensota EPRDF kaadhimmachuufi)

• Namni kaampii kana seenee dararaa keessa darbe sodaatee lammata mirgasaaf akka hin falmanne jiilchuu dha (Qorqalbii hidhamtootaa doomsuurratti hojjetanii namoota ofirratti amanta hin qabne oomishanii hawwaasatti deebisuu dha)

EPRDFn akkuma ayidoloji revolutionary democracy China irraa waraabbate, hidhamtoota siyaasa kaampii waraanaatti guurani dararuus muuxannoo China tti dhimma bahaa jira.EPRDFn filannoo 1997 booda hidhamtoota kumaatamaan lakkaawamani kaampi waraanaa fi manneen hidhaa hedduutti guuruun irreen aango mootummaa qabate itti fufuunsa ni yaadatama. Mootummaan waggoota shanan darbaniifis toofta dulloomaa fi duubatti hafa kanatti dhimma bahu jajjabeesse itti fufe jira.

Adeemsi akkasi kun yeroof bu’a mootummaan abba irre argachu barbaadu waan argamsiiseef ittifakkaachu ni mala.Garu mirga dhala namaa fi heera biyyatti cabsani ilma nama kaampi waraanaatti darararuun biyya kana gati gudda baasisuuf deema.Mootummaan aada fincilaa duraanuu bara dheeraaf ijaarama ture caalmaatti hidda akka gad fageeffatu jajjabeessa jira.Mootummaan olaantummaa seera yoo kabaju dide lammiin biyyattis seera kabajuun irra hin eegamu.

Pirojektiin Qeerroo Oromoo kaampiitti guuruun “haaromsu” kun waan bu’a hin qabu.Ikonomii biyyatti duraanu daara ta’e jiru daran daaressa deema( Humna namaa silaa oomisharratti bobbaafamuu male kaampii waraanaa keessatti uggurani maallaqa miliyionaan dhangalaasuun faayida hin qabu).Mootummaan bu’aa faallaa akeeka leenjii kana galmeessisu mala–Xoollay bakka itti qabsaawotni Oromoo caalaatti wal barani,bakka itti ilmaan Oromo siyaasa walbarsiisanii fi walirra baratan;muuxannoo waljijjiiran,bakka itti tokkummaan Oromoo daran itti jabaatu ta’e ni tajaajila.Madaan inni darbe otoo hin qooriin akka haaraatti Qeerro Oromoo kaampii waraanaatti guuruun kun gaaga’ama hin eegamnetti nu oofu waan danda’uuf ofeeggacha sirbu woyya.Muuxannoolee jajallo wayyaaneen China irra import godhe ummata Oromoo ittiin dararaa ture ‘mootummaan haaromsaa kun’ otoo itti dhimmi bahu dhiisee gaari ta’a.

B Raasoo Dibaabaa


The one who doesn’t have a lot of the people who have been killed by the city of the country, he has been made to get rid of the people who have been killed by the power of the country. ::

Azhar Kïa Abadir

ከሰውም ሰው እንዲህ ዝቅ ብሎ ከተማውን ፅድት ስያደርግ ሌላው ምንም ሳይሰራ ራሱን በራስ የባልደራስ መሪ አድርጎ በአቋራጭ ስልጣን ለመያዝ ይቃዣል:: ቄሮ ትናንት ባልዲራሶች ላይ ከባድ የፖለቲካ ነጥብ በማስቆጠር እስክንደር ነጋና ባልደረቦች የልይላቸው ዘረኛ መሆኑን አረጋግጠዋል:: ዛሬም ነገ አቢቹ ምርጫችን ነው::

Akkana uffatanii kosii harun jira?
Hojjii EPDRF akkasi
Fakkeessuu nu nuuffisiise😎 giifti duree fi nugusoonni darbanis akkuma kana nu gowwomsaa turan. Xuurii magaalaa osoo hin taane xurii polotikaa keessanii osoo qulqulleessitanii bareeda.
#Yoo_Footoo_EPDRF