Wantii oromootti hin roorrisne, dhaabbannii humna qabuun Saba kana cabsuuf hin sochoone, XOOPHIYAA jedhamtu San keessa hin jiru.

Wantii oromootti hin roorrisne, dhaabbannii humna qabuun Saba kana cabsuuf hin sochoone, XOOPHIYAA jedhamtu San keessa hin jiru.
Yoo dhaabbatoolee sabboontotaa ta’e malee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeroo FILMAANNII kalaayuu oromiyaan dhakaa bu’uuraan ni faayamti.
Garuu MOOTTUUMMAAN NAANNOO OROMIYAA Kan silaa dhakaa bu’uuraa kana kaayu hafee, MMEn yeroo kaayyamu yeroo jalqabaatiif argine.

Kuni maal garsiisa yoo jettaniis, BILTSIGINAAN MOOTTUUMMAA NAANNOO OROMIYAA waan jedhamuufii, naannoo waan jedhamuu hambisuu isaa garsiifachuu isaanii muldhisa.