OMN: Waltajjii Marii Naqamtee (Sad 15, 2018)

OMN: Waltajjii Marii Naqamtee (Sad 15, 2018)

Martuufi Ijoollee Isaa WBO faana”
Jaarsi ammallee onneen hin dadhabne fakkaata


DAMBI DOLLOO : Guyyaa har’aa gaaffii haawwaasni Dambii Dolloo Obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar mohammed fi Lammii Beenyaa faana kaasan keessaa hammi tokko isaan kanaadha.:-
1, Hidhamtoonni mana hidhaa Qilinxootti
dagatamanii fi ukkaanfaman jiraan hanga ammatti maliif hiikamuu dadhaban? Fkn 
√ Shaashoo Anbassaa(qilinxoo)
√ Dassitaa Mangashaa(qilinxoo)
√ Lataa Wiirtuu (Kaanbii RIB D/Doolloo)
√ ,Raamataa Tashoomee,Habiib, fi kan biroon maliif hikamuu dadhaban kan jedhu
2, .Dhimma jaarsolii biyya gara lixa Oromiyàatti ergaman ni tumaman
kan jedhan Obbo Adimaasuu Odeesse ture, Jecha kana mootummaatu
jedhemoo Obbo Adimaasuutu jedhe jaarsoliin kan jedhan nagaan
baane nagaan deebine jedhan, jechi kun mootummaadhaan jedhame moo maaliif nun gaafatamne, maaliif miidiyaan as bahee dhiifama nun gaafanne.
3, Misooma yoo barbaadan mootummaan waraana nurraa haakaasu,
4,. WBO adamsuun haa dhaabbatu.
5, . Mootummaan waa’ee qeerroo lubbuusaa kenne dhiisee waa’ee Ethiopia faarsaa, nu immoo yoo nun taane Maal goonaree?
6, Mootummaan Warra dhiiga oromootiin harka dhiqachaa turan nurratti muuduu haadhaabu.
7, . Warroota hooggantoota biyyaa jedhee oromiyaa iddoo adda addatti qooduuf yaalu ,akkamitti biyyan bulcha jedhaa?
8, Jeneralota ABO alatti diiganii dhufantu muudamee, kun maliif ta’ee?
9, Nuti Har’aas sodaa qawwee hin qabnu, ABOn gaachana uummata oromootti
,Lammaafaf­ iyyuu gaachana turan. Kanaafuu obboo Lammaan uummata oromoo dhiifama gaafachuu qaba,
caccabaa qawwee isa jedheef, caccabaa qawween sana maaliif mo’uu dadhabanii? ABOn qawwee haa hiikkatu jettu taanaan nuti warra daggala jiranitti dabalamna. ABOn qawwee hidhatee
haataa’u jettu taanaan maaliif Asoosaa dhaqxu?ABO nan hiikkadha jennaan nuyyuu hin dhiifnu, saamamaa jirra, haati manaa nurraa fudhatamaa jirti, ABO kan hiikkachiisu ABO miti, nu’i uummata
malee fi kkfn dhiyessuun bifa hawwataa ta’een mareen itti fuufee jira. Xumura maree booda walitti debina.