#WALLOO: Firaa’ol Ahmadiin maddi rakkoo dhalatee guyyaa kaleessaa jidha ilmaan Oromoo

Firaa’ol Ahmadiin
maddi rakkoo dhalatee guyyaa kaleessaa jidha ilmaan Oromoo #Axaayeetti gaggeeffachaa turan irratti sirbi Afaan Oromoo banamee Afaan Oromoon osoo dhiichisaa jiranii “isin buqqisna.
 
Afaan Oromoo nurratti hin dhiichistan” jechuun Humni addaa naannoo Amaaraa nama Oromoo tokko rukutanii ajjeesan. Uummanni Oromoo Walloo kan akka kanniisatti tuqaa hin jaallanne bakka jiruu walitti birmachuun Waajjira poolisiitti qajeele. Waajjira poolisii sana guutumatti barbadeessun poolisoota achi turan irratti tarkaanfii fudhatee addaan gale. 
 
Guyyaa hardhaa bulchiinsi Naannoo Amaaraa fi Humni Addaa Naannoo Amaaraa qindaa’udhaan uummata Oromoo irratti duula akka bananiidha. Manneen jireenyaa ilmaan Oromootis gubaa jiru.
Gachaa mootummaan naannoo Amaaraa fi humni addaa Amaaraa raawwachaa jiru mootummaan fedraalaa hatattamaan dhaabsisuu yoo baate rakkoon dhalachuu dandahu hamaadha.
Oromoon Walloo waggaa 400 guutuu humna qawween of kabachiisee Oromummaa isaa tiikfatee as gahe. Hardhas lubbuu qaalii kaffalee Oromummaa lafee isaan tiikfachaa jira.
Walloo tuquun Oromummaa tuquudha. Wallo tuqamnaan Oromummaa fi Oromiyaatu tuqame. Kana beekkadhaa.