Waayee xalayaa Abdi Iley tin barreeffame jedhamu kana irraa maaltu ifa ta’e.

Waayee xalayaa Abdi Iley tin barreeffame jedhamu kana irraa maaltu ifa ta’e.

Abdi IleyXalayaa pirezdanticha naannoo Somaaleetiin barreeffame jedhamu kana irraa waan gurguddaa 2tu ifee mul’ata:

  1. Mootummaan TPLF Oromoo ukkaamsee bulchuuf eenyuunuu caalaa Bulchiinsa Naannoo Soomaalee meeshaa guddaa godhatee fayyadamaa jiraachuu. Namichi Soomaalee xalayaa kana katabe jibba Oromoo fi qabsoo Oromoof qabu akka hamaatti ibsate. Hanga jecha ‘Finfinnee’ jedhu gurraan dhagahuu hin feenetti dubbate. Yoo moggaafni Finfinnee ragga’e Itoophiyaa irraa fottoqna jedhe. Mirgi Oromoo tikfamuun ummataa fi mootummaa naannoo Soomaalee wanni akkasitti dallansiisuuf ifaa miti. Kanaafuu ajandaan Oromoo jibbuu kun kan TPLF malee kan Soomaalee biraa madde hin fakkaatu. Garuu TPLF hammeenya Oromoo irratti qabu karaa Soomaalotaatiin afuura baafachuu filate. Kunis sababa malee miti. Kanaan qabee Oromoo fi Soomaalee walitti diree ofii moggaa taa’ee daaw’achuu barbaada. Fottuquu naannoo Soomaalee hambisuuf jecha mirgi Oromoon Finfinee irratti qabu ukkaamamuu qabaa dha ergaan dabraa jiru. Kana jechuunis warra tokkummaa Itoophiyaa jedhee maraatu of cinaa hiriirsanii Oromiyaa gidduutti sandwich gochuu abjootan. Kana milkeeffachuuf ammoo saroota akka Abdi Iley boolla keessatti guddifatee Oromootti gadhiisa.
  2. Hariiroo jabaa TPLF fi bulchiinsi Abdi Iley waliin qaban OPDOn quba hin qabdu. Shira jarri lamaan waliin Oromiyaa irratti shiraa jiranis OPDOn keessa gad laaltee arguuf ija hin bananne. Kana kan agarsiisu qabamuu maallaqa saniiti. Namichi maallaqa san waliin qabamuun TPLF fi Abdi Iley akka malee gaddisiise. Bulchiinsi OPDO fayyaalummaadhaan osoo waan sana labsuu baatee gammachuu isaanii ture. OPDOn garuu akkuma dur baratan dafanii qabsoo Oromoo dhahuuf waan ragaa guddaa argatan itti fakkaatee gooftolii isaanii gammachuuf ture hawwiin isaanii. Dubbiin haqaa garuu deebitee jaruma walitti deebifte. Xalayaa namichi barreesse kana keessattis jibbi calaqqisu kan Jawarii fi qabsoo Oromoo qofa osoo hin taane kan Lammaa fi OPDOs ni dabalata. Miirri xalayaa kana keessatti calaqqise miira hidda dhiigaa warra TPLF keessa yuusaa jiru tahuutu mul’ata. OPDOn Waaqni itti fuudhe garam gortee akka dubbachuuf teessu walumaan laalla.

Via Yaya Beshir