Waaqa Kadhadhaafii: Doktoora Kabajaa Artiist Ali Birra

Waaqa Kadhadhaafii #Adeeroof
Doktoora Kabajaa Artiist

Ali Birra

dhukkubsatee yaalaaf hospitaala jiraachuu dhageenyeerra Waaqni Fayyaa Guutuu akka Kennuufis akkasumaas umurii akka nuuf dheeratu Oromoon martuu #Amantaa isaan Waaqa keenya haa kadhannuf

Adeerookoo Waaqni ani Waaqessu Si Haa Maaruu Fayyaa Guutuu Argadhu, Nuu Jiraadhu Si Jaallanna.
Obboleetti Keenya #Lillii Haadha Warraa Aliis Waaqni si faana haa tahu Ulfaadhu
Fayyi Jedhaanii Oromoon Marti