Site icon Kichuu

Waan Garaa Namaa nyaatu!

Waan Garaa Namaa nyaatu

Daa’imti Boontuu Baqqalaa harkaa qabdu tuni Furtuu Alamayawu Galataa jedhamti.
Abbaa isii Shororkeessummaan himatanii Jawaar fa’a wojji erga hidhanii Ji’a 6 guute. Haatii daa’ima tana qabataa Buraayyuu irraa Qaalittii deddeebi’aa gaafatti.
Wonti har’a ta’e heddu gara nama nyaata. Daa’ima tana Haadha irraa fuudhanii uffata Keelloo ofirraa qabduu irraa Mulqanii haadhuma woliin dallaa mana murtii Lidataa keessaa daddarbaa baasan.
Carraan Daa’immaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessaas Kanuma.


#Stop arresting people solely for the color of their cloth !!
I don’t expect free fair and democratic election in this country.
They used to arrest people for thier political or religious stand. Here the worst comes.
Nowadays, in Ethiopia, let alone having a freedom of speech or media, you get arrested for the color of a cloth you wear!!
#Stop Arresting people for the color of their cloth!!!


OMN:Dhaddacha Olmaa Mana Murtii Jawaarif N24 guyyaa harr


Dubbiin Keelloo uffachuu qofatti dhaabbachaa hin jiru. Daddachi guyyaa har’aa kun iddoo garaa garatti bifa adda addaatiin hordofamaa jira. Bifa mormiitii fi bifa du’aa’iitiiniis. Rabbiin haqa hidhamtoota keenyaa haa baasu!.
Daddachi eegalee jira. Rabbiin waan gaarii nu haa dhageessisu!
Exit mobile version