Waan ajaa’ibaati! Saud Arabiyaan B/J Kamaal Galchuu hiite jedhan.

Waan ajaa’ibaati! Saud Arabiyaan B/J Kamaal Galchuu hiite jedhan.

Opdon diina Oromooti gaafa jennu ragaa guutuu waliini:

Opdon B/J/Kamaal Galchuu mootummaa Sa’udii Arabiyaa waliin walii galuun hidhuun barame. ShirriΒ opdon Kamaal irratti dalagaa jirtu maaf dhumuu dide!? Baatii muraasa dura aangoo uummata ittiin gowwomfachuuf isa muudde irraa xalayaa barreeffama sarara 3n sadiin isa ariite.

Amma ammoo kun gahuu didee bakka hajjii dhaqetti miseensotaa fi hawaasa Oromoo biyya saudi keessa jiraatan waliin osoo marii taassisuu mootummaa saudi arabia waliin tahuun qabdee hidhaatti darbatte. Dubbiin kun waan akka laayyootti ilaalamu miti. Oromoon biyya isaa keessatti hafee biyya ambaattillee akka of hin ijaarre gochuun kun shira woyanee caalaa hamaadha.

Oromoon mootummaa gantuu fi maxxantuu opdo jedhamtu kana hanga ofirraa hin darbinitti bara baraan salphina keessaa hin bahu

Dinaol Anbursa


Waan ajaa’ibaati! Saud Arabiyaan Kamaal Galchuu hiite jedhan.
Lafee goototaa qotee ittiin daldalaa osoo jiruu haajiif Sa’udii dhaqee hidhame.

Ameerikatti Fooramii Imbaasii Itiyoophiyaatiin qophaaye.Denver Colorado Hagayya 18,2019