Waan Abiy Oromoo godhaa jiru ! OromoProtest

Waan Abiy Oromoo godhaa jiru ! OromoProtest

“Joolleen gaafa hiriiraa shaashamannetti rasaasaa nafaxanyaatiin reebaman keessaa muraasa”

#OromoProtest

Waan Abiy Oromoo godhaa jiru daaw’adhaa

#OromoProtest


#Inbox
Godina Baalee Bahaa Aanaa Sawweenaatti
Gadda Du’a Artist keenya Kabajamaa fi Jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa fi Hidhamuu Hayyoota Siyaasaa (Jawaar Muhaammad,Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa ,Hamzaa Booranaa fi kkf) sababeeffachuun Hiriira Qeerroo Magaalaa Miicaa gaafa Guyyaa 23/10/2012 godhame bu’uura godhachuun Qeerroo Magaalaa Miicaa Nama Jaha(6)
1.Muhaammad Ab/Qaadir(Qajeelaa sabaa)
2.Muktaar Seyfuu
3.Kallif Abdoo
4.Sulxaan Muhaammad
5.Xaahir Huseen fi
6.Ziyaad Xaahir
#Yakka_Hiriira_Seeraan_alaa jechuun Hidhamanii badii tokko malee hanga ammaatti mana hidhaa keessatti argamu.

Qeerroowwan kun mana murtiitti erga dhiyaatanii yakka kamuu irraa bilisa ta’uun barame booda bilisaan gaafa Guyyaa Roobii 15/11/2012 ykn 22/7/2020 tti kan gadi lakkifaman ta’uu manni murtii itti himee ture.
ta’us erga Manni murtii Aanaa Ginniir bilisaan Qeerroo Aanichaa gadi lakkisee Abbaa Murtii fi Abbaan Alangaa Hidhamuun dhagahame booda Manni Murtii Aa/Sawweenaa illee Hidhamtoota kana ammas dabalataan turtii Guyyaa 10 booda beellamaan tursiisanii jiru.

Dabalataan Odeeffannoo biraa argachuuf Itti gaafatamaa Waajjira Nageenyaa Aa/Sawweenaa Obboo Ahmad Aliyyii irraa lakk. bilb. kanaan (0910963293) Qunnamuu ni dandeettu.
maaloo qilleensa irra nuuf oolchaa..!

Awel Mohammed