Video kana irraa wanti hubatamu haasawaa gurbaa caqasaa mee, biyya Afaan Ingilizii itti haasoftu biyya alaa baga Rabbiin sifide jechaanii jira daa’ima tanaan.

Video kana irraa wanti hubatamu haasawaa gurbaa caqasaa mee, biyya Afaan Ingilizii itti haasoftu biyya alaa baga Rabbiin sifide jechaanii jira daa’ima tanaan.

Aadaan dubartii akka meenshaatti ilaaluu dhaabbachuu qaba. Waan garaa nama nyaatu Diasporan gariin biyyatti galee Ijoollee xixiqqoo dubraa biyya alaa isin geessa jechuun itti taphachaa jiru, mirga ilmi namaa uumamaan qabu otuu arganii biyyatti galanii kana godhu. maatii ilmoo isaanii gurguratuun hoo mee maal jenna?

Biyya teenna wanti duubatti hambise guddaan tokko sammuu dubartiitti fayyadamuu dhabuu keenyadha. Biyya Germany ani keessa jiraadhu kana kan bulchu dubartiidha, Germany erga bulchuu eegalte irraa kaasee jijjiirama takkaa argamee hin beekne fidde Aade Angela Markel.

Biyya Norway dabalatee biyyoota hedduu dubartootu bulcha.
Biyya keenyatti dubartii barsiisanii galmaan gahuun fafa fakkaatti, keessattuu naannoo baadiyyaatti. Ilaalchi Ummata keenyaa jijjiiramuu qaba, aadaan akkasii hafuu qaba, Warri Mirga daa’immaniifi dubartii ofiin jedhee biiroo keessa taa’u tokkos ilaalchi isaaniituu hedduun isaanii warra dubartiin meenshaa manaati jedhee yaaduudha.

Mootummaanis dhimma kana Waan iddoo itti kenne hin fakkaatu.
Gabaabumatti seerri hin jiru biyya san keessatti waa’ee dhimma kanaa ilaalchisee .
Yeroo biraa walitti deebina.
Jarri kun seeraaf dhihaachuu qabu.
Maatiin daa’ima tanaas seeraaf dhihaachuu qabu.
#StopchildAbuse.

Abdi Teyib Wako

This is Ethiopia!
The shameful under-age marriage is happening right now.
Such violent tradition should be denounced and fought by all!
#NoChildMarriage!

CHILD MARRIAGE IS UNTHINKABLE FOR MOST OF US.
However, this girl is forced into early marriage in Oromia, Ethiopia.
IT LEADS TO TEEN PREGNANCY. COMPLICATIONS DURING PREGNANCY AND CHILDBIRTH ARE THE LEADING CAUSE OF DEATH FOR GIRLS AGED 15–19.
MARRYING BEFORE 18 CAN INCREASE MANY RISKS.
CHILD MARRIAGE OFTEN MEANS AN END TO A GIRL’S EDUCATION.
In general, Child marriage robs girls of their childhood, often forcing them to drop out of school, exposing them to violence – sexual, physical and emotional – and thrusting them into experiences that their young minds and bodies are not ready for, like motherhood.
Ending this practice won’t be an easy feat, but change is possible if we work together. Through collaboration with youth, parents, community leaders and governments, we can change the story and end this harmful practice.
Let’s speak up for girls’ rights and encourage others to do the same.
Advocacy for Oromia!