Urgent! Oromo women are being beaten beyond recognition in West Hararge,

Urgent!
Oromo women are being beaten beyond recognition in West Hararge, Gubba Koricha (Qorichaa) in Komona town. Their crime? Peacefully protesting. These women and many others are still in jail. There are reports they have arrested their family members for getting their picture out for the world to see.
“G/H/lixaa Aanaa Gubbaa qorichaa magaalaa #kammoona mana hidhaa keessati waraani bilxiginnaa reebichaa fi tumaa akka malee dubartoota(Qarree) irratti raawwataniidha hanga ammaa yaala hin arganne”


Sirni Nafxanyaa Abiy Amad farra sabootaati jechaa turre. Sabummaa diiguuf saba sana keessatti qoqqoodama uumuun tarsiimoo isaati. Waan Oromoo irratti duulee milkaahuu dadhabe Affaar irratti yaalaa jira. Saboota hundumaa akkasiin qoqqoodee sabummaa waan jedhamu diigee Itoophiyaa Minilik deebisuuf abjoota.
=========
“Mootumaan Fedralwaa Ummata Afar jidu waldhabii guddaan fi walqoqoodun wanta umameef Jaarsuma gudda godhuuf saganta hara’a qabatee jira. Jaarsuma booda Motumaan nanno Afar Amma jijiramu ni mala yaada jedhamu jira. Wal qoqooduun waan jiru fakkata. Gamni tokko (half part)Ajaja Abiyi didaa jiru waan ta’eefi ashagreen muddamee jira. Gama biraatiin Yoo warri Afaar TPLF waliin tahee Ashagrefi rakko gudda dha. Sababiin isaatis nannon biras ofiiif ofu bulchina yoo jedhhan Ashagren dubiin harkaa badaa deemti.”

Yaya Beshir

OOLMAA_DHADDACHAA
Mana Murtii Sad Duraa Federaalaa
Manni murtii har’a sa’a booda dhaddacha oolen Jawaar Mohaammad fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa 1ffaa hanga 10ffaa jiranirratti himatni haaran hanga fulbaana 08,2013tti akka banamu jechuun gaaffii mirga wabii kuffisee guyyaa 10 kennee jira. Dabalataan himatamtoota 11ffaa_14ffaatti jechuunis Mallasaa Dirribsaa, Shamsaddin Tahaa fi Hamzaa Booranaa fa’aarratti himatni haaran guyyoota 5 keessatti akka irratti banamu ajajeera.
Namin kun kan Oromo Gurgurate Amma ABO Dhiisee garaf jechaa PP kan tahee Lencoo Bati nama jedhamu amma hotela Hilton baatee yero ati Demtu Si dudduba deemaa turre. si hordofa jirra jechii ati jechaa deemaa turtee isaan Malee Oromon hin Jiru akka itti qoodnu beekna jechaa Konkolata AO 35_6168 qabate bakka VIP irra makinaa qabatte yerro atti demitu horidof gudda goneera ragadhaaf yoo barbadde photo
 
1 yeroo atii hotela batu
2 yerro atti Moraa hotela batu
3 yerro atii Wajjira Prisedanti biyyaa ethiopiaf Minstera aaja ala bira dabartu
4 yero ati traffic light kan Ambasadar gara Mexico demuu irra Yeroo dhaabbatu kan ibsudha kanaf Xiyyeffannaa kenya kessaa seenuu kee Kabajaan si beksifna nagaatti.

odeeffannoo Haaraa
“Mormii daraan cimaa ta’e ummanni oromoo keessaa fi ala irraa tokkummaan dhaabbatee mootummaa nafxanyaa amma kana irratti dhiibbaa gochaa waan jiruuf jecha Abiy waan qabatee gad lakkisu dhabee jira.Qabsa’oota oromoo jawaar dabalatee jilmaan hidhamanii jiran kaan isaanii tibba kana gad lakkisuuf jira.Muraasa isaani qofa hidhaa keessatti ambisuuf waliigalaa jiru. Warreen mana hidhaa gara garaa keessa jiran torbee kana keessa Gara kaampii waraanaa XOLLAYI tti dabarsuun leenjii siyaasa pp kennuun ji’a 2 leenjisanii gad lakkisuuf walii galanii jiru.