University Adaamaa: Universitii saayinsii fi technlogy barattoota 56 irratti murtoo ari’uu dabarsuuf.

#University_Adaamaa
Universitii saayinsii fi technlogy barattoota 56 irratti murtoo ari’uu dabarsuuf. akkasuma peresedant barattoota ykn bakka bu’aa barattoota barataan paarlmaa isaatiin taa’ee filate “ani isin hinbeeku kana booda hiiktuu biiroo deebisaati gara dormii keessanitti deebi’aa sa’atii 2 keessatti immoo waraqaa resign ykn Aangoo fedhaan gadhiisuu galchaa” jedhee dirqasmsiiseera. ammas ijoolleema bardheengaddaa ari’ee ture badii tokko malee peresedent isa yeroo darbes RIB mooraa keessa jirtuun reebame innis keessa jiraachuunsaa eerameera. ijoolleen ari’amaa jiranis baayyinaan ijoollee lixa oromiyaa fi ijoollee Amboo ti.

Adem Misoma