Ummatni DIRRE DHAWA (Dire Dawa) of eeggannoo cimsaa:

Ummatni DIRRE DHAWA (Dire Dawa) of eeggannoo cimsaa:

Mee waan tanniinitti jabaadhaa:

– Sodaa hin barbaachifne keessa hin seenina.
Meetirii lamaafi sanaa ol wolirraa fagaadha.
– Manuma keessan tura. Manaa hin bahinaa
– Kan ala ooltanii galtan miseensa maatii keessan dhukkuba akka Sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, Asmii, dhukkuba Onneefi Kaansarii garagaraa qaban eeguuf jecha irraa fagaadhaa.
– Yoo isiniif danda’ame Taxi (taaksii) fi geejjiba namni wolitti baay’atee deemu yaabbachuu dhiisaa [Yoo tajaajilli dhaabbatee hin jirre jechuu kooti].
– Mana nyaataatti, kaaffeefi iddoolee bashannanaatti wolitti hin baay’atina. Yoo namni baay’achu argitan of irra deebi’aa.
– Mana amantaatis kadhannaa nama hedduun godhamu otoo dhiisuun danda’amee.
– Magaalama turaa. Gara iddoo biraa hin deddeminaa.
– Dhimma jabduuf yoo ta’e malee, nama gaafachuufi waan sasalphaa biroof gara hospitaalotaa hin deeminaa.
– Harka deddebi’aa dhiqadhaa.
– Harkaan ija, afaaniifi funyaan hin tuqinaa.
– Yo qufaanuuf haxxifannu ciqilee keenya cabsiine achi keessatti haa qufanuu ykn haxxifannuu.
– Odeeffannoo jiru jala bu’aa hordofaa.

Namoonni kallatti garagaraatiin nama dhukkubichi irratti argame wojji hariiroo qaaman wolitti dhihaataa gochaa turtaan adda of baasuun qorannoon akka isiniif godhamu gara Wiirtuu dhukkuba kanaaf qophaayee deema.

Wonti dubbanne hedduun ummata iddoo biraa jiruufis ni taati. Itti haa cimnuu!

Fayyaa ta’aa!
Dr. Nuredin Luke