Ummata akka galaanaatti kaayyoo tokkoof wal gahee mul’atu

Waliso: Ummata akka galaanaatti kaayyoo tokkoof wal gahee mul’atu akkanaatu Wayyaanee fi kittillayyoota sammuudhaan hin bilisoomin garaa albaasaa jira.
Qeerroon ni mooha!

Oromoo tiyya, waa’ee guyyaa 15 boodaa dhiisaa. Waa’ee ammaa dubbanna. Labsiin yeroo muddamaa Wayyaaneen ofumaa labsite sun guyyaa 15 keessatti (amma parlaamaaf dhihaatutti) hojii irra jiraachuu hin dagatinaa. Guyyaa kudha shanan kana keessa waan barbaadan gochuu danda’u. Kanaafuu amma irraa qabee nuti maal gochuu qabna isa jedhurratti haa xiyyeeffannu. Kaayyoon isaanii guddaan Qeerroo kumaatamaan hammaaranii hidhaa naquu ta’a. Abadan Qeerroon tokkollee akka harka jaraa hin galletti of tiksuu qaba. Tuutaan sosso’aa. Tuutaan of ittisaa. Tarkaanfii isinirratti aggaamamu tuutaan ofirraa dhahaa cabsaa! Guyyoota kudha shanan kana keessa teessoo keessan jijijjiiraa. Mana duraan bultan hin bulinaa. Bakka duraan ooltan hin oolinaa. Waraana Wayyaaneen maqaa Labsii yeroo muddamaatiin isinirratti labsiteef isinis labsii mataa keessanii ni qabaattu jedheen yaada. Labsii keessan keessatti gabaabumatti akka harka jaraa hin seennetti ofittisuu kan jedhus akka hammattan abdii kooti.

Via: Yaya Beshir