Ummanni Bilisummaa Hin Qabne Bilisa tahee Hoggana isaa Filachuu hin dandayu.

Ummanni Bilisummaa Hin Qabne Bilisa tahee Hoggana isaa Filachuu hin dandayu.

Takkaa fii lamaa Qoosaa Aadde Burtukaan.
Waajjirri Mootummaa kamuu maqumaa fii bakkuma itti arkamuun yaamama malee Waajjira Mootummaaa lakkoofsa manaatiin yaamamu biyya kanaatti dhagahee hin beeku.
Aadde Burtukaan Yoo dhugumaan fedhii dirreen filannoo bilisaa Akka Jiraatu qabdi tahe bakka Miseensootaa fii Hoggansa ABO itti hidhamanii jiran Yoo kan Goodinaa fii onoota Oromiyaa keeysaa tarii beekaatuma bira tarrellee hoggansa Gameeyyii manneen hidhaa beekkamoo Finfinnee jiran ni wallaalte ja’anii yaaduun gowwummaadha.
 
Birtukaan xalayaa haarka isiitiin mallatteeysitee Teeysoo waajjira ABOtti ergite kamuu irratti lakkooysa manaa Waajjira ABO gaafattees barreeysitees hin beektu. Ykn Yeroo bakka bu’aan bordiidhaa Yeroo Kora Sabaa Hatattamaa ABOn waajjira Gullalleetti Godhate irratti arkamuuf dhufe teessoo waajjira Gullallee beekuuf lakkoofsa manaa waajjiraa beekuu ykn gaafachuu isa hin barbaachifne ture. Arra garuu Waajjira Gullallee humna mootummaatiin uggurame teeysoofii lak. Manaa Waajjira Gullallee Gaafachuun Qoosaa xiqqolle nama hin seeqachiifne.
 
Amma mee fakkeenyaaf Waajjira Poolisii Ona Meettaa ykn Buufata poolisii magaalaa AMBO Jachuun beekkamaa tahee osoo jiru. Lak. Mana hidhaa nama gaafachuun daba dubbii kana keeysa jiru if godha.
Birtukaan jalqabumarraa Eenyu caalaa paartiilee Oromoo akka dadhaban taasisuuf fedhii guddaa isiitu qaba. Gabaabumatti ABO Dhaaba Guddaa kana Galmeeysuuf toora waggaa 2 itti fudhate.
 
Paartiilee habashaa IZEMA,ABN fii pp galmeeysuuf torbaan tokko itti hin fudhanne. kanumarraa ka’uun Yaadaa fii fedhiin Burtee bakka inni jiru beekuun baayyee Salphaadha. Kana malees yeroo Qondaaloonni Bilxiginnaa fii paartilee xophiyaa waltajii fii media garagaraatiin maqaa Qeerroo, Sabbontootaa fii ABO waggaa 3f olola dharaatiin xureeysuuf yaalaa turan osuma beektu akkasumas Himata ABOn dhiheeysu 1f osoo lafaa hin kaasin turtee booda yeroo maqaan Paartii ABIN Yeroo tuqamu ABIN Dursitee tan balaaleeyfatte isiidha.
 
Haaluma waliigalaa kanarraa bordiin filannoo dhaabbata bilise osoo hin taane ijaarsa danddeetti paartiilee oromoo dadhabsiisuun paartiilee habashaa aangomsuuf hojjatu tahuu beekuun ni dandayama.

Battee Urgeessaa