Tuuta garaa : OPDOs jedhamee, ODPn miseensota warra….

OPDOs jedhamee, ODPn miseensota warra garaa qofaan ijaarame malee, silaa hardha#AFAAN_OROMOO afaan FEDERAALAA, gochuu.
#FINFINNEE handhuura OROMIYAA, moottuummaa naannoo OROMIYAA jalatti deebisuu.
#DAANGAAf qabeenya OROMIYAA kallattii hundaanuu Bulchiinsa Oromiyaa jalattii deebisuun kabachiisiifachuufii Oromiyaa keessattii mirga ilmaan Oromoo hundaaf halkaniif guyyaa dhaabatanii, saba Kanaaf kan qabsaahuufiifii gaafii saba kanaa hundaa kan gaafachuufi deebiisuufiis qaban isaan warra oromoof dhaabbanna jedhanii Teessoo qabatanii taa’aan kanaa ilaallataa tureeyyuu.

Kuni sabaaf tola ooluuf hojii hojjachuu qaban otuu hin taane, dirqamaafii qooda gahee hojii isaaniitti. Garuu immoo maal godhan TUUTA GARAA qofa ta’anii hafan malee…….
Kanaaf Sabni kunis qabsoo irraa boqotee diinagdeef jireenya ofii akka hin geggeefannef tuutnii qooda hojii ofii dagatee jiru haguuggii sabaa itti ta’ee, bara baraan qabeenyaaf lubbuu Qaalii sabaa itti dhabamsiisuu Aadaa godhatee, furmaata sabaarraa dhibee sabaa ta’ee itti fufee jira.
Safuu

Mohammednur Guye


Koree Qindeessituu olaantummaan magaalaa Finfinnee hoogganu miseensota nama shan qabu keessaa Obboo Maashoo olaanaan baafamuun miseensi ADP obboo Tsaggaa Arraageen muudaman jedhame.
Obboo Maashoo Olaanaan keessaa baafamuun ODPn koree qindeessituu keessatti bakka bu’aa tokko qofaan akka hafu wayita taasisu, ADPn 2 akka qabaatu taasisa jedhameeti jira.

Oromia Media Network

Murtiin akka kanaa dantaa uummata Oromoo tuqa jechuun namoonni hedduun gamanumaa mormii isaanii karaa marsaalee hawaasaa dhageessisaati jiru.The deputy mayor’s position is supposed to be different from the four positions taken by each member of the coalition of EPRDF. Now if another ADP official is added to the list by dropping ODP official, then it will upset the balance. What is ADP’s argument? That Amharas are 47% of ”Addis Ababa” and it needs half of the posts? I think I agree with that. I think it is fair. Likewise, I hope they will agree that the Amhara’s proportion in federal workforce should be reduced from its current 50% to only 25%.
Biyya Oromiyaa


#Dábessá _Gemelal
Xalayaa kana dubbisaa; ani waanan maxxanseefan qaba. 

“Xalyaan qophaaheeru minjaala inj.Takkee bira gaheera. Ammaatti Kantiibichi mallatteessuu waan dideef fala biraatti deemuuf akka jiru odeeffanne!

Wanni ta’e kana!

Warri ADP kootaa ODP’n waajjira dhaabaa EPRDF Finfinnee keessaa qabu nama ofiin bakka buufachuuf hal-dureen hundi xumurameera.

Itti aanaa dura ta’aa EPRDF Finfinnee kan ta’e obbo Maashoo Olaanaa kaasuun nama ADP kan Tsagayee jedhamu kaahuuf jiru. Kana jechuun gahee/kootaa ADP’n koree qindeessituu Finfinnee keessatti qabu cimsuuf kan yaadame fakkaata. Kunis miseensota koree qindeessituu 5(shan) keessaa ADP’n miseensota lamaan kan bakka bu’u yoo ta’u, murtoowwanis ta’e murtoo muudamaa gaggeeffaman kamuu keessatti Inj.Takkalaan sagalee akka hin qabaanne yoo qabaates sagalee 1(tokko) qofa ta’a jechuudha.

Hubadhaa! Dhimmi kun dhimma salphaa akka isinitti hin fakkaanne! Yoo yaadattan namichi ADP itti aanaa kantiibaa ture, kan maqaan isaa Indaawwaq Abixee jedhamuu qobaa isaa hagam akka taakkalaa rakkisaa ture nii beekama. Namni kun osooma koree qindeessituu keessa jiruu namni Oromoon koree kana keessaa bahee nama ADP biraan bakka buufamuuf jira. Kanammoo murteessanii jiru! Kun kan godhameef waan lamaaf ta’uu mala

1:- warri ADP miseensota koree qindeessituu magaala Finfinnee 5(shan) keessaa sagalee 2(lama) waan qabaataniif murtoos ta’e muudama kamuu gara ofii fedhanitti taasifachuuf(malaan Kantiibicha laamshessuuf)
2:- Kun ta’e jechuun Inj.Takkaleen aangoon murteessummaa waan dhabuuf shiraan aarsanii akka inni aangoo gadhiisuuf haala mijataa uumuu ta’aa jechuudha.
Amma namichi ADP Tsegaye jedhamu akka muudamuuf xalyaan muudamaa waajjira kantiibaa galeera. Yoo Inj.Taakkalaan xalayaa kana mallatteessuu dide carraa lamaffaatti fayyaadamuun obbo Tasfaayee Beeljigee malatteessisuun muudama kana raggaasisuu dandahu! Kanaaf warri ODP dhimma kana akka salphaan akka hin ilaalle! Namni keenyille dhimma kana xiyyweffannaan hordofuu qaba!
Kanaaf maaltu ta’uu qabaa?

Obbo Mashoo Olaanaa yoo ka’uun dirqama ta’e bakka isaa Oromoo bakka buusuun dirqamadha! Kun ta’uu baannaan Finfinneen kara biraan (proxy) harka Amaaraa galuuf jirti. Dogoggora kanaaf immoo warri ODP itti akka gaafataman gamanumaan baruu qabu. Kanaaf murtoo murtaahe kana irra deebi’anii yaaduun dirqamadha. Osoo Abbixeen waajjira kantiibaa jiruu nama ADP biraa dabaluu jechuun ofumtusaa balaadha.”


Aangawaan OPDO tokko ta’es dhibba ta’es tokkuma. Faayidaa dhuunfaa barbaacha manaa ba’e, hara’as kanumatti jira, boris kanumaaf jiraata. Rakkoon OPDO fi rakkoon Oromoo addaan jira. OPDOn bulchiinsa Magaalaa Finfinnee keessaa haxaa’amtee yoobaate dhimma Oromoo miti. Erga dhaqanii faayidaa ofii gabbifachaa faayidaa Oromiyaa miidhan malee homaa hinfinne, boris Oromiyaaf homaa fidaa hinjiran. Kun waan qabataatti uummanni argaa jiru tokko, nuuf qaqqabaan maayii hinbaasu achumaa waldanda’aa.

Over 60 Ethiopian diaspora community members from 26 U.S states that visited various parts of Ethiopia confirmed support to the ongoing change in the country. They noted the current unrest they witnessed in some parts of the country are temporary that could not prevent them from investing in the nation.

In an exclusive interview with The Ethiopian Herald, the delegates have confirmed that Ethiopia is still a peaceful country conducive for investment.

Teshite Wako, Oromo diaspora community President in Minnesota, said that the diaspora community has come to Ethiopia to witness the tangible situation in the country. Following the visit of Prime Minister Dr. Abiy Ahmed to the U.S. the Diaspora community is stimulated to have a firsthand information about Ethiopia today. True to their desire, they have witnessed this. According to Teshite and his team, “The changes which is brought by Dr. Abiy and his administration is visible. The team has visited Addis Ababa, Ethio-Somali, Ambo, Genchee, Adama, and others.”

During their tour in the country the diaspora community has discussed with Oromiya National State President Dr.Lemma Megersa, Addis Ababa, Deputy Mayor, Takele Ouma, Somali National States President, Musttofa Oumer and Abageda leaders regarding the peace, economic development and justice related issues.