“Tura Mohammed jedhama. Har’a Baddeessaatti waraanni Abiy ajjeese”

“Tura Mohammed jedhama. Har’a Baddeessaatti waraanni Abiy ajjeese”

Ferhan Abdulselam

“Kun usaa kadiir loloo kan Aanaa kofalee, waamanyee Alkasootti waraana Abiy tiin ajjeefame”

Namni keenya bebbeekkamaan tokko tokko maal tahee Abiyotti citee isa deeggara jettanii isin dhibee hin beekuu? Gaafii hin qabu “eeyyeen” akka jettan. Dubbiin akkana. Abiy akkaataa nama itti gowwoomsu barate. Nama INSA keessa ture hubadhaa. Nama beekkamaa Oromoo kan namni isa dhagaya jedhu ofitti waama. Kophaa isaa jechuudha. Achi booda “ani bar iccitii dhaan Oromoof waan akkanaa godhuuf deema. Amaara akkanatti cabsuuf deema. Nuti fira. Haati tiyya gosa keessan. Ati iccitii kana hin baasin” jedhee mataa naannessee gadi dhiisa. Hubadhaa haati Amaara. Namoonni keenya bebbeekkamoon kopha kophaatti ofitti waame kun “Abbichuun waan ajaa’ibaa Oromoo godhuu deema. Iccitii natti hime kana hin dubbadhu. Dubbiin isiniif hin galle” jedhee Abiy’f booyuu eegala. Achi booda hojii Abiy fokkattuun isatti hin mullatu. Qalbii isaa hatee jira. Namootni keenya beekkamoon kun cal jedhaniituma goggoganii isa deeggaru. Osoo inni nama fixaa jiru Abbichuu keenya jedhu. Abbichuun mataa isaanii qollofee jira. Eenyu qulfii san irraa hiika. Tanaaf jarri goggoganii isa deeggaru irra hin laalinaa. Maal ta’aniiti kan jedhu deebii gahaa isinii kenne jedheen yaada.

Abiy jara Amaaraa bira dhaqee Oromoo isinii cabsaa jira jedhaan. Oromoo bira dhaqee ammoo Amaaraa cabsaa jira jedhaan. Qabatamatti garuu wanti inni godhaa jiru kan Oromoo cabsa jedhu sani. Sababnis ijoollummaa irraa jibba Oromootiin guddate. Waan xaxamaa dubbachuuf namatti hin tolle jira. “Obboleessa kiyya ABO narraa ajjeese kanaaf ABO balleessuu qaba” jedhee ijoollummaan Oromoon loluutti seene. Kana nama isa sirriitti beeku gaafadhaa yoo soba seetan.

Ferhan Abdulselam


Shimelis Abdisa already aware of the plot and he managed the coup through forming strong informal circle around. Removing Shimelis now seems impossible. The infant and retard pm managed to replace Shimelis with the person Sadat. Alemu Sime was proposed by the Temesgen, but rejected because of undisclosed reasons.

We are already among them and no conspiracy is hidden from us. As you all know, EU countries withdraw most aids and US congressmen are pushing the same. We have to think post the retard era. It will be complicated though. Anyways Oromo is winning fast and Jawar et al will be free by force soon.

Never expect fair trial and push your economic sanction on this fantasy government. Then clear each pp garbages effectively. I am proud of Oromo youth. Heroes and Heroin! RIP for those sacrificed and we will not leave your purpose, we will eradicate your enemy comrades!

– Luel Henok


Walgahii paartii Bilxginnaa damee Oromiyaa irratti namoonni Lammaa, Xayibaa, Milkeessaa fi Taakkala irratti duula banan Awwaluu Abdii, Geetu Wayyeessaa, Taayyee Danda’aa, Moogas Ida’ee, Alamaayahu Ijiguu, Jamaal Abbaasoo, Jamaal Aliyyii fi Addisuu Araggaa turan.

Keessattuu Addisuu Araggaan #Lammaa_Magarsaa_hin_ariamu_taanaan_natu_paartii_kana_gadhiisa” jechuu isaa namoota baay’ee irraan dhagahe.

Addisuun maaliif Lammaa jibbe jedhee namoota itti dhiyaatan gaafannaan, “Wayta inni Prezidantii ture ani maqaa isaa akka maleen dhaadheessaa ture, inni garuu na tufata. Waltajii irratti carraa na dhoowwata” jechaa ture naan jedhan. “Nurraa finxaaleyyii ala jirantu isa hawwata” jedhee himata.

Addisuun amma immoo bakka Shimellis bu’uu kan qabu ana malee Alamuu Simee miti jedhee namoota lobby gochaa jira. Taayyeeniis amma humna ishii bakka san hin kajeelti jedhan. Arraba facebookii eenyu akka bakka buufattu waaqatu beeka. Bilxiginnaan fulbaana walakkaa irratti ya’ii isa jalqabaa (kan hundeeffamaa) gochuuf qophii irra akka jirtu dhagaheera. Shimellis Abdiisaa fi Temesgen Tiruneh kan aangoo irra turan amma sanitti qofa. Prezidantiin nannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaas ta’e Addisuu Araggaa, Addisuus ta’e Alamuu Simee saneen sanuma. Kanan dhagahe isin biraan gahuudhumaafi.

THE FINFINNE INTERCEPT