Tsedale Lammaan ogeessa miidiyaa jabduu Oromoon qabu keessaa ishee tokko.

Tsedale Lammaan ogeessa miidiyaa jabduu Oromoon qabu keessaa ishee tokko.

Bara 2014-15 adunyaan waa’yee #OromoProtests akka beeku gummaacha guddaa goote. Diplomaatonni qabsoon qeerroo qabsoo nagaa akka ta’ee fii gaaffileen Oromoo maal akka ta’an akka baran Addis Standard shora xiqqaa hin jedhamne taphate. Yeroo Tsedaleen kana gootu warri har’a aangoorra jiru shororkeessitoota jedhee qeerroo adabaa ture.
 
Bara ‘jijjiiramni’ dhufe jedhame san, otoo namni Oromoof aantummaa qabu aangoo qabate, ha xiqqaatu Tsedale Lammaa maqaan waamee beekamtii kennuufii qaba ture. Abiyyi ameerikaa dhaqee gaazexesitoota ESAT tokko tokkoon maqaa waamee akkatti faarse ni yaaddattu. Qarshii inni isaaniif dhangalaasaa jiruus argaa jirtu. Tsedaleen kan jibbamteef qabsoo Oromoof sagalee waan taateef qofa. Bara EPRDF sanis waay’ee ‘Oromo Protests’ deddeebitee waan maxxansiteef “sponsorship” baay’eetu jalaa butame.
 
Har’as dhugaa itti amante dubachaa fi maxxansaa jirti. Kan ilkaan itti ciniiname “mootii torbaffaan nama waaqarraa gadi nuuf ergameedha” faaggaa jedhu akka warra kaanii maaliif afuufuu diddee dha. Namni hundi duurgodhaaf mootii jala halaakuuf hin uumamne. Kan sammuun yaaduu danda’u hojiin miidiyaa kanuma aangoo qabate faarsuu akka hin taane ni hubata. Beekumsaa fii dandeettii qabduun uummata tajaajilaa jirti. Oromoon jabaa ofii jabeeffadhaa.

1 Comment

  1. Tsedale Lemma has shown great journalism and upheld truth, flawless ethics and morale high ground in her profession – which is, unfortunately, alien to the culture underpinning Ethiopian polity. Tsedale has paid price in the hands of Ethiopian regime for reporting truth in her media outlet.

    As far as the Oromo people are concerned, they can overcome the repression they are subjected to, by inferior successive Ethiopian regimes, if they understand their own potential and act in unison. They can free themselves if they learn to promote capable leaders and defend them from enemies. They can free themselves if they oppose to victimization of Oromo nationalists and shield them. They can free themselves if they never tolerate humiliation as people. They can free themselves if they react to and teach the neftegna and gantuu/galtuu useful lessons every time Oromo leaders are attacked, every time Oromo institutions are attacked, every time Oromo dignity is undermined and violated. They can free themselves if they are able to see beyond mediocrity and act with determination. They can free themselves if they are highly organized and have exceptionally strong leadership. They can free themselves if they are able to differentiate between their genuine children who have given everything to the Oromo cause and the gantuu and galtuu who sale sacred Oromo cause to fill their own bellies. They can free themselves if they quit the neftenga regime and join the Oromo camp in order to bolster the freedom struggle. They can free themselves if they understand that their oppressors are inferior to the Oromo in all measures and Oromo freedom is inalienable. They can achieve their freedom if they out cast gantuu and galtuu and honour Oromo heroes and heroines.

    Oromo, what else can be said …?

    Thank you Tsedale.
    OA

Comments are closed.