Too painful for humanity , a genocide act against Oromos by ABIYI & co , just 59 innocent Oromos massacred in Qellem Wallaggaa!

Too painful for humanity , a genocide act against Oromos by ABIYI & co , just 59 innocent Oromos massacred in Qellem Wallaggaa! in one day. ABIYI’s Nobel peace prize Or PRIZE for GENOCIDE ?: The Nobel Prize Dilemma!!


#Wallaggi maaliif sagalee dhabe?

warri qabsoo oromoo beekumsaan lubbuu itti horee, hanga oromoo diina gidduu jirruutti (walloo) deemanii warri barnoota laatanii sadarkaa kanaan nu ga’an.warri gaafa harargeen miidhame dhukkubsatanii ka’an, warri yeroo oromoon walloo dhiigu dhiiga kooti jedhee ol ka’ee iyyaa ture, warri miidhama Booranaa fi Gujiitiin kan quuqamee siif jira jechaa ture.Baalee fi Arsiin gaafa dararame warri #uuuuuu jedhee adda dureen iyyaa turan.handhuura oromiyaa fi oromoo kutaa 11 jiran hundi gaafa tuqaman warri tuttuqaan keessan tuttuqaa kooti jedhee wareegama qaalii kaffalaafii ture ……………#Wallagga ture.
#garuu …….
wallaggi gaafa kutaa biroo irraa addatti ilaalamee jumlaan dhume, wallaggi gaafa akka oromoo bakka biraa jiraatuu bahee galuu dadhabee reeffi isaa gaafa galuu, wallaggi gaafa maatiin mana tokkoo yeroo tokkotti ajjeefamanii, gaafa reeffii obboloowwanii walirratti tuulamee gatamuu, gaafa wallaggi guyyaa tokkotti nama 60 olii duguugamanii ajjeefamanii………oromoo bakka biraa jiran irraa sagalee dhabe.hayyuu ol bahee sagalee tahuuf dhabe.akka waan saba bicuu keessaa bahee saba iyyee iyyisiisuuf dhabe.gadda isaatiif kan gaddee sagalee tahuuf dhabe.
#seenaan garuu oromoo hunda ni gaafatti.
osmi man’ niin walloo irraa ummata oromoo mara bira naaf gahaa!!!

#ummataWallaggaJiraniifSagaleeTa‘aa !!


“G/H/aanaa baddannoo araddaa ija buna keessaa misensaa ABO malif taatan jechuun nama afur waraani motummaa biltsigiina qabe gara mana hidha aanaa baddannooti kuttanin maqaan isani1 Diine Adam Ali
2 Mahammad Hasan yusuuf
3 Hajjii sali
4 Gammachuu sali

Kore ABO aradda Ija buna irraa

Hararge keessatti jequmsa kassuf halkani guyya waxirfacha.
Nutti Akka misensoota ABO aanaa baddannoo keessa jiruu kaara seeraa qabbeessan aanaa irraa hangaa araddati kallati seeraa qabbeessan qabsoo kaara nagaaya gaggeessa jira sababa tokkon male misensaa keenya hidha gurrun kuni dabba fi shira qabsoo kaara nagaaya balleessu wan tahef qamoni gochaa kana gottan akka irra dhabbatan isinin jena.”