This is OLF Main Office @ Gullalle, Finfinne, Oromia

This is OLF Main Office @ Gullalle, Finfinne, Oromia

Here are some of the federal police standing around the office this morning.

OLF chairman, Dawud Ibsa was taken to his residence for uncleared security reasons.

OLF leader started his duty at office yesterday, 30 July 2020.

He was under house arrest for nearly two weeks.

Security forces in civilian clothes showed up at the scene and along Addis Ababa Police.

Dábessá Gemelal


Manni Murtii federaalaa herreega baankii dhaabolee fi namootaa walumaa galatti herreega baankii 139 baankiwwan garagaraa keessatti waraqaan ittiin uggursiise KMN qaqqabeera.
KMN:- Hagaya 01/2020

Manni murtii Federaalaa herreegawwan baankii Maatii qabsaawota oromoo Kanneen akka Obbo Baqqalaa Garbaa maatii isaa wajjin, Jawaar Mohaammed Obbolaa isaa wajjin, Girmaa Guutamaa, Dajanee Guutamaa fi OMN baankiwwan sadi keessatti akkasumas gaazexeessitootaa fi dhaabolee biroo fi hidhamtootaa walumaa galatti herreegawwan baankii 139 iggitii itti baasuu ragaa dookmantii argannerraa hubachuu dandeenyeerra.

Mallaqni ugguramee fi baanknin itti uggurama herreega isaan keessaa qaban wajjin waan uggurameef iccitii qabsaawotaa fi dhaabolee kanneennii eeguf jecha asitti maxxansuurraa of qusanneerra.

Iggitiin kun sababni inni barbaachiseef yoo ibsamu
“ Qorannoon shakkamtootarratti eegalame hanga raawwatamee mana murtiitin fala argatutti qabeenyi maqaa isaanitiin galmaahee fi herreegni baankii isaanii akkasuma qabeenyi socho’uu fi dhaabbii qaama sadaffaadhaaf dabarfamee kennamuu waan maluuf isaan wal qabatee miidhamtootaa fi mootummaarra rakkoo gahu wal falmisiisuudhaan furuun waan hin danda’amneef” uggurame jedha.

KMN Kush Media Network