They are killing our brightest people and arresting and harrassing our uncompromising political figures.

They are killing our brightest people and arresting and harrassing our uncompromising political figures.

0s of 1000s of Oromo are unlawfully incarcerated.

Over 300 Sidama to date remain in various prison cells.

These unionists are hellbent on reinstating their barbaric rule ditched in the bin over 47 years ago.

#NO#TO#UNIONTARIST IDEOLOGY!!
#YES#TO#FEDERALISM#!

#FREE ALL #OROMO #PRISONERS!

#FREE #ALL #SIDAMA #PRISONERS!

#STOP#STATE#TERRORISM IN #OROMIA!!

#AbiyAhmedMustGo!!

Denboba Natie


BB$: Adoolessa 29/2020
Gameessi Siyaasaa Obbo Jawar Mohammad guyyaa har’aa Mana Murtitti dhiyaate Manni Murtii guyyoota dabalataa 12 irratti dabaluu Abukaatonni dhimma Obbo Jawar Hordafan himanii jiru.

Qorattoonni dhimma hidhamuu Jawaar qoratan guyyaa dabalataa guyyaa 14 gaafatan. “Dubbii Jawaar OMN irratti godheen, lubbuu badeef, qabeenya barbada’eef ragaa namaa fi sanada dabalataa kutaalee biyyaa hedduurraa fiduuf yeroo nu barbaachisaa ” jechuun guyyoota dabalataa gaafatan akka manni mutii murteesuf saba dhiheessan.

Abukatonni dhimma Jawar hordofanis, yaada qorattootaa kufaa akka tahu “Sababni qorannoon kun dhiibbaa siyaasaa gochuuf malee yakka qorachuuf miti, himanni dhiyaate dimshaasha Jawar wajjiin waan walqabatu hin qabu, maammilli kun yoo bahe dhiibbaan inni qorannaarratti taasisu qorattootaan hin ibsamne, yeroon hanga ammaatu gahaadhaa oli kan jedhuu fi kkf tarreessuun yeroon dabalataa kennamuu hin qabu ” jechuun falmuu isaanii Abukaattonni Obbo Jawar ibsanii jiru.

Obbo Jawar Mohammad yaada dhaddachatti kennaniin “ani nama siyaasaa karaa nagaa gaggeessu, siyaasni nagaa fi cehumsi gara demokirasii akka milkaahuuf nama hanga feesisu ol hojjechaa jiru malee yakkamaas shakkamaas miti, Ijoollee eegdonni fi warri hidhaman kaanis namoota qaama nageenya keessa turaniifi naamusa qaban ka clearance argatanii fi hanga Masaraa mootummaattuu amanamoo tahanii hidhannoo waliin na waliin masaraa fi qaamota mootummaa bira seenaa turani malee yakkamtoota miti, waan badee ani ijaaree fakkeessanii dhiyeessuun sirrii miti. Kaayyoon ana hidhuu Election keessaa na baasuufi malee ani yakka takka akkan hin qabne qorattoonni tolchanii beeku” jechuun dubbachuu isaa Abukaatonni himanii jiru.

Dabaluunis Obbo Jawar dhimma Miidyaan Mootummaa Qofti dhaddacharratti argaman ilaalchisee ” Media’ mootummaa qofatu hayyamame, narratti public opinion shape godhanii ‘public trial’tu narratti godhama” jechuun yeroo dubbatutti,
Manni murtii garuu “miidiyaan nan uggurame jedhu iyyataan haa dhiyeeffatu, dhimma politikaaa mana murtiirratti dhiibbaa taasisuuf jettanii asitti kaasuu hin qabdan jechuun yaada Jawar fi abukaatotaasaa kufaa godhee fuulduraafis hin kaasinaa jedhee yeroo beellama guyyaa 12 hayyameera. Beellamni, Hagayya 11/2020( Hag 5, 2012 A.L I )qabamee jira.

BBS: Bultum Broadcasting Services


KMN:- adoolessa 29/2020
====================
Oolmaa dhaddacha Obbo Jawaar Mohaammada ilaalchisee turtii abukaatoo isanii obbo Tulii Baayyisaa waliin.Seenaadhaaf !
Bara dhufaa darbaa kana arginee hin beeknu, ilmi namaa akkanatti dararamaa, Akka beeyladaa ta’i jedhaa namummaa irraa mulqaa ? Namni qaama mootummaan eega qabame seeraaf dhiyaata malee biyya kamittuu akkana godhama jedhee hin amanu an.
Oromoo akka ol hin kaanettan cabsa #Abiyoot_kasahny tu jedhe

Godaannisa Seenaa

Urgeessaa Asheetuu fi Waadaa Diroo Haacaaluu Hundeessaa Goota Gaafa Xiiqii! New Oromo Music 2020