The so called journalist stopped the interviewee from moving by force!!!

The so called journalist stopped the interviewee from moving by force!!!!!
Carryover 
Waltajjiin Misoomaa fi Nageenya waliinii Naanoolee Oromiyaa fi Sumaalee magaalaa Finfinneetti eegalameera.Uffati xarabeezaa/minjalaa bifaan keelloo ta’uunsas ija namaati tola.

Alaabaa Oromoo/ Oromiyaa


Haasa’aa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Oromia Media Network(OMN) irratti taasisan keessaa kan fudhatame:
 
Addi Bilisummaa Oromoo(ABO) akkatti jiruufi Oromoon akkatti jiru jijjirama dhufe akkatti dhufe Oromoon hin beekne hin jiru. Biyyatti sin galchhinee, hidhamaa isinii hiikne. Reform jedhamee afaan tottolfannee from day one irraa burjaajii keessa seename
 
qeeballiin ABO Mootummaatti rifaatuu Uumee September keessa nuti gallee October keessa Command Post(labsii yeroo muddamaa) labsame. Internate cufamuu, lolli labsamuu
ABO irratti dhiibbaa uumu gaafatamtoonni hidhamuun, otoo hin dhaabbatiin ajjeechaa Haacaaluu qaqqabee namni 15,000(kuma kudha shanii) ol hidhameera. ABO irtatti qiyyaafatamee Koreen Hojii Raawwachiiftuu Gidduu galeessaa(MSHG), Jaal Daawud mana keessatti hidhamu irra darbee dhaabicha keessatti waan rakkoon uumame fakkeessanii dhaba rukutuu, ABO fi KFO maqsuu irratti Mootummaan xiyyeeffatee hojjete.
 
Waan dhokasaan kun ABO Cabsanii sabboonummaa Oromoo rukutanii Dhaaba Dhuunfatuun Diina Waliin ummanni akka hirmaatuu yaalame ummataan waan cabeef ummatichi galata qaba jedhani HD ABO Jaal Daawud Ibsaa. Ji’a Jahaaf hojii ala turree gaaffii hedduu qabnuuf Xalayaa galchinus karaa Mootummaa jedhamus tahee Boordii Filannoo deebiin hin jiru. ‘No answer’
Akkaataa itti waajjirri cufame, waajjira seenuu hanaqanne, hidhamtoota gadhiisaa, rakkinoota hogganoota gidduutti dhalateef panel board nuu qopheessuu hin jiru; nuyis hin gaafanne. Koreen Seeraa fi Naamusaa(KSN) ni jira jenne.
 
Xalayaa hedduu barreessine; sochii Mirga Dimomkiraasii eegsisaa, karaa keenya ABO Sirnaafii Caasaatu jira. Koree Gidduu, Gumii Sabaa, Kora Sabaa, KHR Dhaabaa HDtu waama, yoo KHR walgahii barbaadan 1/3 waamuu malu; tartiibaan ala Kana keessa hin seeniinaa keessaa bahaa jennee Boordii Filannoo akeekkachiifne.
 
Dandeettii dhabdani ykn akka biraatiiin sirna kanaa ala nu gochuu waan barbaadaniif ummataaf ifa goone. Ummati Oromoo hundi waan quba qabu polotikaa burkutuun qabsoo oromoo rukutuu…
What a shameful act!
The so called journalist stopped the interviewee from moving by force

Kun Ashaaraa Media dha. kan warra Kottee duudaa. Kan nama aarsu Oromoon Leencoo Lataa jaallachuurra darbee ilmaan isaa maqaa Leencoo jedhu bara itti moggaasaa ba’eetu jira.bara barittii ABO jachuun Leencoo Lataa ta’e sanatti. Har’a Kotte duudaan morma huutee qabdee,enyufaadha kan WBO bosona jiru,magaalaa ta’anii ajajaa jiran jettee gaafatti !!!
 
Waanuma afaan isaa keessaa ba’een sarditee qabde gaazexeessaan Kottee duudaa kun!!
Kan nama dhibu yeroo darbes media And Aftaa jedhamu irratti Dr.Diimaa Naga’oonis intala Kottee duudaa tokkof kan WBO hogganaa jiru magaalaa keessa jira jechuun jaal.Daawuditti quba qabaa ture.
Diimaas ta’e Leencoon gorsaa Abiy Ahimad ta’anii tajaajilaa jiranidha.akka amantii isaanitti WBO hiikkachiisuun murtee isaanii fi kan WBO magaalaa taa’ee ajajaa jirus Jaal.Daawididha jedhanii amanu.
Salphina dulluma jalaa.kan seenaa ofii fokkisiisan.

GRD: Abiy Eessa Jira?

1 Comment

  1. I am done with Obbo Lencho Leta. I used to respect him and greatly value his contribution to the Oromo struggle.I also used to consider him as a wise and prudent politician. However, he is taking his personal hatred against Obbo Dawud to Oromos struggle and damaging his reputation. in the recent interview with Ashara TV, he said the leaders of those who kill people are in the town/Finfinne. We know what Obbo Lencho is trying to say. Lencho and Dima Negewo are targetting Obbo Dawud Ibsa. They must stop this personal vindication. On my part, I am done with Lencho.

Comments are closed.