The Abiy regime has shutdown the internet. Threre are killings in many places in Oromiyaa right now.

The regime has shutdown the internet. Threre are killings in many places in Oromiyaa right now.

Hero Haacaalu must be buried in Finfinnee!

Biyya Oromiyaa


Shaashamanneen Nafxanyaarraa gutuumaa gutuutti qulqullaa’aa jirti. Qeerroon hojii bayyeessa hojjate. Nafxanyummaan Yakka, shororkeesummaadha, farra namummaati. Oromiyaa magaalaale hundatti barbadaa’u qaba.

Shaashamanne Naannoo Abbostoo


Miseensota poolisii gartummaa siyaasaa agarsiisanirratti tarkaanfiin seeraa fudhatamaa jira”- Komishinar Araarsaa Mardaasaa.

Ijaarsi sirna federaalizimii bu’uureffamuun erga hojiirra oolee kaasee naannoleen poolisii idileefi humna addaa mataasaanii kan horatan yoo ta’u, nageenya naannoleesaanii eegsisuun olaantummaaan seeraafi dimokraasiin akka lafa qabatuuf gaachana ta’uun tajaajilaa turaniiru; jirus.

Humnoonni kunniin hawaasicha keessa taa’uun tajaajila si’ataafi qulqullina qabu, akkasumas gartummaa siyaasaarraa bilisa ta’e kennuu akka qaban naamusni mana hojichaas ni mul’isa. Ta’us iddoo tokko tokkotti miirri ittigaafatamummaa isaanitti kenname gartummaa siyaasaafi ilaalcha, ‘Maal nadhibe!’jedhuun yeroo faalla’u arguun baratamaa jira. Kun immoo kallattiilee adda addaatiin komiin hawaasaa akka babal’atu taasisaa tureera, ammas akkasuma.

Gochi akkanaa naamusa ogummaa poolisii wajjin kan waldhiitu waan ta’eef, ilaalcha hawaasnis ta’e mootummaan poolisiif qabu akka gadi bu’u kan godhuudha.

Poolisiinis ta’e Humni addaa gaachana ummataati kan jedhamus naamusa ogummaan manni hojii poolisii ajaju hojiitti hiikee argamuun yoo ta’u, faallaa ogummichaa deemuun garuu seeraanis seenaanis kan nama gaafachiisudha.

Dhaabbata Pireesii Itoophiyaatu gabaase.
OBN Wax. 21, 2012

Oromia Police Commission

Nabil Nabilo


#Dirree_Dhawaa (Inbox)

“Yeroo ammantana magaalaa Dire Dhawa irraa”