“Oromiyaan suuraaf baay’ee mijattuu taatullee agarsiisa suuraan..

“Oromiyaan suuraaf baay’ee mijattuu taatullee agarsiisa suuraan duubatti hafneerra”

(bbcafaaoromoo) –Agarsiisni suuraa yeroo jalqabaaf haala teessuma lafaafi qabeenya tuurizimii akkasumas aadaa naannoon Oromiyaa qabdu irratti xiyyeefate giddugala aadaa Oromootti ilaalamaa jira. Agarsiisni ogeessa suuraafi daayreektara viidiyoo sirbaa Amansiisaa Ifaatiin qophaa’ee kun hanga Fulbaana 20, 2010 ALI yookiin jala bultii ayyaana Irreechaatti itti fufa. “Oromiyaan suuraaf baay’ee mijattuu taatullee agarsiisa suuraan duubatti hafneerra.” jechuun ogeessi suuraa kun BBCtti himeera. Filannoo isaatin suuraawwan agarsiisaaf dhiyaatan keessaa kanneen isinii dhiheessineerra.

AMENSISA IFA

Dargaggeessa naannawa Finfinnee kun, qamadii haamuun bissii bissiin hidhaa jira
Hawaasni naannawa Finfinnee jiraatu, har’as jireenyisaanii qonnarratti kan hundaa’edha. Dargaggeessi naannawa Finfinnee kun, qamadii haamuun bissii bissiin hidhaa jira.

Birraan yogguu bari’u Oromoon hundi bakka jiranirraa walitti qabamuun, Waaqasaanii galateeffatu. Haawwan akkasitti faayamanii bareedan kunniin Godina Arsii irraa kabaja ayyaana Irreechaa bara 2009’if gara Hora Harsadiitti gareen dhufan.