Taatee Sukkanneessaa Godina Arsii lixaa Aanaa Dodolaa Magaalaa Dodolaatti Ilmaan Habashaa/Naafxanyootaan nama keenna irra gahe

Taatee Sukkanneessaa Godina Arsii lixaa Aanaa Dodolaa Magaalaa Dodolaatti Ilmaan Habashaa/Naafxanyootaan nama keenna irra gahe Qilleensa irra waliin Oolchinaa Share godhaa

Godina Arsii lixaa Aanaa Dodolaa Magaalaa Dodolaatti Qeerroo Gaafa Onkololeessa 12 fi 13/2012 Guyyaa Roobii fi Kamisaa Hiriira deeggarsa Jawaar Mohaammad godhanii fi yaalii ajjeechaa/aggaammii Jawaar Mohaammad irratti godhame Balaaleffatan Adamsanii hidhanii hidhaan dararaa jiru. Quba qabduu laata?

Qeerroon Dodolatti hanga ammaatti Sababa Hiriira deeggarsa fi yaalii ajjeechaa Jawaar Mohaammad irratti godhame balaaleffatanii fi Sabboonummaa isaaniitiif hidhaman
1,Musxafaa Ganamoo
2,Qaasim Jimjimoo
3,Umar Gariibee
4,Qaadiroo Abdoo
5,Boonaa Dibilloo
6,Kamaal Dibbilloo
7,Xaahir Qumbiiti Isaan hafan immoo qabanii hidhuuf adamsaa jiru
Qeerroo hedduutu Sodaa Lubbuu isaaniitiif baqatanii Qe’eef Qabeenya isaanii irraa dheessanii dhokataa jiraatu

Qeerroo Torban Maqaa isaanii Armaan olitti tarreessee keessaa Musxafaa Ganamoo Maaltu irraa gahe? Musxafaa Ganamootii fi Maatii isaa maaltu mudate? Qabeenya Isaa hoo maaltu mudate? kan jedhu waa’ee Obboleessa keenna Musxafaa Ganamoo Baldhinnaan isin biraan geennaa nu hordofaa
Odeeffannoo guutuu Viidiyoo fi Suuraalee garagaraa waliin Utubame wajjiin isiniif dhiyyeessina
Nu hordofaa.Guutuu isaa dubbisaa

#Musxafaa_Ganamoo 

Musxafaa Ganamoo Qeerroo cimaa fi Muldhata gaarii qabu akkasumas Nama Sabboonummaa qabuudha. Alaa manni Obboleessa keenna Dargaggoo Musxafaa Ganamoo hafuuraa fi Argaa Oromummaatiin malee waan biraatiin hin ibsamu

Dalla Mana Jireenya isaa irraa kaasee hanga keessa Mana Isaatti Wantoota adda addaa Sabboonummaa Isaa fi Oromummaa isaa calanqisiisan qofatu argama
Wantoota Sabboonummaa fi Oromummaa Alaa fi Keessi Mana Obboleessa keenna Musxafaa Ganamoo Alaabaa Oromoo faajjii Bilisummaa fi Suuraa Gootota Oromoo Kanneen akka
Jeneraal Waaqoo Guutuu
Koloneel Aliyyii Cirrii
Jaal Nadhii Gammadaa
Baaroo Tumsaa
Elemoo Qilxuu
Jaarraa Abbaa Gadaa
Baqqalaa Dawaanoo
Yoosef Baatii
Jawaar Mohaammad fi kkf hedduun Faayamee bareedee Firaa fi Diinas haala Miira keessa Seensisuun tolfamee argamuudha

Taatee Kanaan Dodolaa Ganda Aanolee iddoo Addaa Ollaa 8ffaa jedhamutti Firris yoo Gammade Diinaa garaan Gubachaa ture
Diinni Taateen ykn Gochaan Dargaggoo Musxafaa Ganamoo kanaan Garaan Gubataa jiraattus duraa guyyaa eeggachaa waan jirtuuf akkuma Guyyaan isheen eeggattu sun gaheen waan garaan ishee yaadu goote
Waan Diinonni Habashaa /Naafxanyoonni Musxafaa Ganamoo irratti rawwaatte Isiniin gahaa na hordofaa

Wanti Diinni Musxafaa Ganamoo Irratti yaadde Isa duraa Musxafaa Ganamoo ajjeesuun Sabboonummaa Musxafaa Ganamoo Balleessuuf ture garuu kun hin taanef ykn hin Milkoofneef Musxafaa Ganamootis ajjeesuu hin dandeenne akkasumas Sabboonummaa isaatis hin balleesine haa ta’u malee Qabeenya isaa jalaa barbaadeessuun/mancaasuun Qabeenyaa fi Maatii Obboleessa keenna Musxafaa Ganamoo irra miidhaa hamaa qaqqabasiifte yeroo ammaa kanatti Jireenyi Maatii Musxafaa Ganamoo Guutumaan guututti diiggamee mana jireenya isaanii keessaa Buqqa’anii dararaa guddaa keessa jiru Musxafaanis Mana hidhaatti darbatamee mana hidhaa keessatti dararamaa jira

Kana males Osoo Musxafaa argatanii qabanii hin hidhin/osoo inni mana hidhaa hin seenne dura Musxafaa Barbaachaaf jecha poolisoonni Habashoota/Naafxanyoota irraa Mallaqa guuratanii/nyaatanii Maatii Musxafaa bakka isaan baqatanii diina jalaa dhokatanii jiraachaa turanitti Halkan walakkaan itti dhufaa daa’imman xixiqqoo,Haadha manaatii fi Haadha Isaa Qawwee Afaanitti qaba eessa jira Musxafaan ?
Daa’immaniinis Himaa bakka Abbaan keessan jiru jechaanii Doorsisaa Bararraassaa/Dararaa turan
Guyyaa muraasa booda Musxafas qabanii hidhan

Yeroo ammaa Musxafaa Mana Amala sirreessaa Magaalaa Dodolaa isa Gannaale jedhamu keessatti dararamaa jira. Maatiin isaa immoo Qe’eef Qabeenya isaanii irraa Buqqa’anii jireenya Gadadoo keessa jiru.Maaloo Musxafaa fi Maatii isaatiif Sagalee haa taanuu
Akkasumas Qeerroo teenna Shiraan hidhamte hunda gama hundaan dhiibbaa goonee harka diinaatii haa baafnuu

Galatoomaa
Jamaal Mucaadodolaa
Shaashamannee
Oromiyaa
Muddee 2012/
Ammajjii 2019

Jamaal Mucaadodolaa