Suuraa fi Wareegamtoota Aanaa Jalduu (Giddu Galeessa Oromiyaa)

Suuraa fi Wareegamtoota Aanaa Jalduu (Giddu Galeessa Oromiyaa)

Original: Read full printed material in PDF

Jaal Taamanaa Bushuu, Jaal Tolasaa Haata’uu, fi hedduun suuraan isaani full printed material in PDF

SEENSA

Aanaan Jalduu gidduu galeessa Oromiyaa Lixa Shaggaritti kan argamtu yoo taatu; Handhuura biyyaa irraa 115 Km fagaattee kan argamtu dha. Bahaan Aanaa Meettaa Roobii,Lixaan Aanaa Ilfataa,Kaabaan Aanaa Gindabarat fi Kibbaan Aanaa Dandiitiin kan daageffamtu dha. Aanaan Jalduu Magalaalee Sadi (3) fi ganda Qotee bulaa digdamii torba (27 ) qabdii.

Aanaan Jalduu Hortee Ilmaan Oromoo Lama (2) baayinaan kan keessa jiraatan yoo ta’u isaanis;Hortee Maccaa Fi Tuulamaati. Ilmaan Oromoo kun ijoolee Saba tokkoo Hortee Hidda Ilmaan Booranaati. Horteen kun Tumaa tokko kan qabu yoo ta’u seerri ittiin bulmaata isaanii ”Seera Meettaa Gojoo fi Seera Makkoo Bilii” dabalatee Dudhaa fi safuu Oromoo ganamaatiin kan bulu yoo ta’u Sirni Gadaa Ganamaa fi Sirni Siiqqee dhiibbaalee alagaa garaagaraa dandamachuun duudhalee ganamaa eeggatee kan ittiin jiru dha.Uumani kun Yeroo gaddaa fi gamachuu hundaa kan waliin qoodatu uummata bal’aa Orom duriiti. Aanaan kun bu’ura seenaa Oromoo keessatti qooda fi gumaacha guddaa qabdi. Xaxaan Shiraa alagaatiin goosoota ilmaan abbaa tokkoo kana walitti buusuf yaalamu illee,goototni gosa lamaan kana keessa biqilan,wal- dhabdee ilmaan Abbaa tokkoo kana dhaamsuun tokkumaa Oromoo fi Oromiyaa ijaaruun Koloneel Alamuu Qixxeessaa,Konyaa Jibaatii fi Maccaa irra Afooshaa Jibaatii fi Maccaa hundeessuun, Jaal Hayilamaaram Gammadaa, Konyaa Salaalee naannoo Jiddaa irraa Afooshaa Ilmaan Tuulamaa hundeesuun,Waldaan Maccaa Fi Tuulamaa Akka Hundaa’uuf bu’ura guddaa kaa’aniiru.Waldaan kunis tokkummaa fi Qabsoon ilmaan Oromoo bifa Jaarmiyaatiin ijaaramee akka gaggeefamu taasisuun qabsoon Saba kanaa akka fuula duratti tarkaanfatuuf bu’ura seena qabeessa kaa’eera Haaluma kanaan WMT dhalachuu Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) tiif bu’ura.

Barruuleen Yaadannoo gootawwan wareegamtoota aanaa jalduu fi qabsaa’ota achi buuteen isaanii dhabaman jettu kun Tokkummaa fi qananii uumata Oromoo jajjabeesitti.wareen hojii qajeeltuu hojatanii lubbuu isaanii deebi hin qabne fi Jiruuf jireenya isaanii wareeganii qabsoo billisummaa uumata oromoof dadhaban akkasumas dhalootaaf Fakkii ta’an iyyaafatee sabaan wal barsiisuuf akkeeka qabdi.haaluma kanaan gumaacha gootawan Aanaa Jalduu golee seenaa qabsoo Oromoo fi Oromiyaa keesati qaban galmee seenaa keessati akka galmaawuf;caalmatti immoo Gootawan Oromoo dagataman kaneen Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessati argaman dhalooni naanichaa soqee sabaaf akka dhiyeesuuf daandii fi fakkeenya taati.

Read full printed material in PDF