Sochii eegali! Oduu qofaan diina hin injifannu, bilisummaa fi walabummaa keenyas hin gonfannu. Yeroon yeroo itti wal-faana dhaabbannuudha.

Sochii eegali! Oduu qofaan diina hin injifannu, bilisummaa fi walabummaa keenyas hin gonfannu. Yeroon yeroo itti wal-faana dhaabbannuudha. Waan qabnu hunda Walabummaa Oromiyaatiif haa hiriirsinu.
 
👉Ijoolleen Harargee, Baalee fi Arsii ilmaan Karrayyuu wajjiin wal-dubbisaa. Imala keessan gara Kaaba Oromiyaa Walloo godhaa!
 
👉Ijoolleen aanaalee Godina Amboo fi Walisoo keessa jirtan ijoollee Salaalee wajjiin wal-dubbisaa!
 
👉Ijoolleen Jimmaa fi Ilu Abbaa Booraa ilmaan Maccaa, ijoollee Wallaggaan wal-dubbisaa!
 
👉Ijoolleen giddugalaa ykn godina addaa naannawa Finfinnee diinatti marsaa! Sochii diinaa Finfinnee irraa socho’u jala bu’aa gabaasaa!
 
👉Ilmaan Oromoo Awurooppaa, Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa, Eeshiyaa, giddugala bahaa (biyyoota Arabaa), fi Biyyoota Ollaa Afrikaa keessa jiraattan hundi amantaa fi gandaan otoo wal hin qoodiin buusii maallaqaa gochuudhaan dhiyeessii (nyaata, qoricha…..) barbaachisu hunda akka gootan!
WBOn waan godhu beeka! Nutis waan goonu beekna. Oromoo yoo taate gumaacha kee hin tuffatiin.
Injifannoon kan uummata Oromooti
GID-WBO
22-03-2021
Oduu amma nugahe!
Walloo Lola jabaatu deemaa jira.Kaampiin Liyyuu Hayilii Amaaraa too’annaa gootota ilmaan Warqituu oromoota walloo jala galee jira. Liyyuu Hayilii Amaaraa hedduu reeffa walirra tuulanii Jiru.
Akkanatti itti mudduudha.
Baalee

Guyyaa dheengaddaa irraa jalqabee waraanni TPLF naannoo Amaaraa galuun lola bananiin lubbuu milishoota Naannoo Amaaraa 300 ol galaafachuun beekameera. Lolichi godina Waagimiraa aanaa Tsaagibij jedhamu keessatti kan gaggeeffame yoo ta’u, uummanni naannoo sanaa bakka gadhiisee baqachuun beekameera, humnoonni TPLF naannicha guutummaatti to’ataniiru.Tolawaq G Amanuu irraa

OMN: Lola Oromoo Walloo irratti baname ilaalchisee ibsa ABO irraa kenname!